Høring: Forslag til forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass i Viken - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Høring: Forslag til forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass i Viken

Videregående skoler, elevorganisasjoner, elevråd og alle andre inviteres til å gi innspill på hvordan Viken fylkeskommunen skal gjennomføre inntak til videregående skoler og formidling til læreplasser. Frist 15. september. 

Elever - Klikk for stort bilde Jarle Nyttingnes

Den bestemmelsen som vil ha størst betydning både for søkerne til videregående opplæring og de videregående skolene i Viken fylkeskommune er inntaksordningen. Vi ber derfor alle med interesse for forskriften om å vurdere alternativene nøye og sende inn sine vurderinger.

Forskriften skal vedtas av Viken fylkesting i desember 2019.

Høringsdokumenter

Hvem kan uttale seg?

Alle med interesse for forskriften kan sende inn en uttalelse i saken.

Følgende blir invitert via ephorte til å svare på høringen:

 • Fylkeskommunenes videregående skoler
  • Skolen v/rektor
  • Skoleutvalgene
 • Veiledningssentrene i fylkeskommunene
 • Ombudet for elever og lærlinger
 • Elevorganisasjonen i fylkeskommunene
 • Fylkeselevrådene
 • Elevrådene ved de videregående skolene
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
 • De ansattes organisasjoner v/ hovedtillitsvalgte

Send høringssvar innen 15. september

Benytt digitalt høringsskjema.

Om forskriften

Retten til videregående opplæring er regulert i Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) 17. juli 1998 nr. 61. Rett til videregående opplæring for ungdom er fastsatt i lovens § 3-1.

I forskrift til opplæringsloven kapittel 6 er det gitt regler om inntak til videregående skoler og kapittel 6A til formidling av lærlinger og lærekandidater til lærebedrifter. I henhold til § 6-2 og § 6 A 2 i forskriften plikter alle fylkeskommuner å ha en lokal forskrift om inntak. Forskriften skal utfylle bestemmelsene i kapittel 6 i forskrift til opplæringsloven og angi mer uttømmende hvordan fylkeskommunen gjennomfører inntak til videregående skoler og formidling til læreplass lokalt.

Forslaget til forskrift for Viken fylkeskommune må derfor leses i sammenheng med de sentrale bestemmelsene.

Lovpålagte krav til innhold i forskrift

I § 6-2 andre ledd i den sentrale forskriften er følgende minimumskrav oppgitt for hva den lokale forskriften skal regulere:

 • Inntaksområder
 • Ferdighetsbasert inntak til Musikk, dans, drama og idrett
 • Inntak til internasjonalt baccalaureat
 • Inntak til YSK-tilbud yrkes- og studiekompetanse
 • Inntak til landslinjer og de statlige videregående skolene jf. § 6-12 og § 6-44
 • Forutsetninger for formidling

Formkravene til den lokale forskriften er fastsatt i forvaltningsloven § 38 og er sikret av juridisk avdeling.