Anskaffelser - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Anskaffelser

Alle anskaffelser til Vikenprosjektet skal forhåndsgodkjennes av prosjektkontoret, siden ingen har fått delegert økonomiske rammer. Digitale anskaffelser skal meldes til digitaliseringsavdeling. Send  begrunnelse for kjøpet til post@viken2020.no

Anskaffelser over og under kr 500.000

Når et behov for en anskaffelse med lavere verdi enn kr 500 000 er godkjent av prosjektkontoret, skal anskaffelsen gjennomføres av egen avdeling/gruppe. Har du spørsmål i forbindelse med gjennomføringen, kontakt innkjop@viken2020.no.

Når et behov for en anskaffelse med verdi fra kr 500 000 er godkjent av prosjektkontoret, skal det meldes inn til innkjøpsavdelingen for Viken, som fordeler oppdraget internt til en av rådgiverne i innkjøpsenhetene.

Rutiner, registrering av behov og innmelding av anskaffelser (Du må ha lesetilgang i Viken prosjektrom) 

Bruk av eksisterende rammeavtaler

Bruk av eksisterende rammeavtaler i forbindelse med etablering av Viken kan være nyttig, da det bl.a. sparer tid og gode vilkår allerede er fremforhandlet. Det er likevel viktig at det gjøres en konkret vurdering av om en lokal rammeavtale kan brukes. Dette er viktig for å sikre at det konkrete avropet er lovlig, og for å kunne føre kontroll med det totale forbruket på avtalen. Et overforbruk vil kunne karakteriseres som en endring av kontrakt. Vesentlige endringer er ikke tillatt. Dersom overforbruket innebærer en vesentlig endring av kontrakten anses det som en ulovlig direkte anskaffelse, som kan medføre ileggelse av gebyr i KOFA (klagenemda for offentlige anskaffelser). KOFA antyder at å overstige avtalens opprinnelig estimerte verdi med mer enn 10 % vil utgjøre en (ulovlig) vesentlig endring. 

Vi ber derfor alle som ønsker å benytte en lokal rammeavtale i forbindelse med etablering av Viken om å avklare dette ved å sende en henvendelse til innkjop@viken2020.no.

Markedsdialog

Oppdragsgiver i en kommende anskaffelse kan ha stor nytte av å gjøre leverandør-/markedsundersøkelser i forkant av konkurransen.
Formålet med å ha dialog med markedet er å få bedre informasjon om hva som finnes i markedet, hva som påvirker konkurransen og hva slags mulige løsninger som kan utvikles. Videre er det viktig å gi god informasjon om eget behov, dvs. en behovsbeskrivelse, ikke hvordan behovet skal dekkes. En god markedsdialog vil bl.a. kunne åpne for nye, innovative løsninger, og sikre at tilbyderne treffer bedre med sine tilbud.

For å få fullt utbytte av dialogen kreves planlegging. Dersom du ønsker å gjennomføre en dialog med markedet ber vi deg ta kontakt med innkjop@viken2020.no,​ slik at vi kan bistå med planlegging og gjennomføring i henhold til anskaffelsesregelverket.​

Digitaliseringsstyret

Alle digitale anskaffelser skal skje i tråd med rutine for digitaliseringsstyret, og være vedtatt av digitaliseringsstyret. 

Alle behov skal meldes digitaliseringsavdelingen gjennom digitaliseringsgruppene, og det er seksjon for strategi og utvikling ved Tone Mjøs som koordinerer arbeidet.

Formålet med etablering av digitaliseringsstyre er å sikre felles styring som ivaretar helheten, og at tiltak understøtter de tjenester Viken fylkeskommune skal levere til brukerne (innbyggere, elever, folkevalgte, ansatte og andre samarbeidspartnere). Systemeierskap er lagt til digitaliseringsavdelingen. Oppgaveeiere og prosesseiere i øvrige rådsområder og avdelinger har ansvar for å sikre at brukerbehovene og oppgaveløsningen understøttes gjennom de elektroniske løsningene.

Arkitekturprinsipper

Ved IKT-anskaffelser skal arkitekturprinsippene være ivaretatt. Dersom arkitekturprinsippene må fravikes skal dette begrunnes særskilt ved innmelding av behov til Innkjøp.

Regelverk​

Alle anskaffelser skal gjennomføres i samsvar med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Prinsippene om god forretningsskikk, konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet skal etterleves i alle konkurranser uten hensyn til anskaffelsens art eller størrelse.

Kontakt innkjøp

Innspill eller spørsmål om anskaffelser kan sendes til innkjop@viken2020.no 

Fakturering

Skal du fakturere Prosjekt Viken 2020? Se krav til fakturainnhold, våre betalingsbetingelser og fakturaadresser.