Databehandleravtale - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Regler for databehandleravtale

Når vi skal inngå en avtale med en leverandør som skal behandle personopplysninger på våre vegne, skal Vikens databehandleravtale brukes for å regulere avtaleforholdet.

Dokument for arbeid med avtalen

Malen for databehandleravtale tilpasses det enkelte oppdrag og kan tilpasses i størrelse. Formålet med å bruke vår egen mal er å sikre at vi har kontroll:

  • når det gjelder overholdelsen av personvernregelverket
  • på at vi stiller gode nok krav til informasjonssikkerhet
  • på hva vi instruerer databehandleren til å gjøre på våre vegne

Det er leveransestyret i den enkelte leveransen som skal godkjenne avtalen før den lyses ut/signeres.

Når det gjelder bruk av ulike SSAer, blir vi nødt til å se innholdet i disse opp mot databehandleravtalen vår, for å sikre at det ikke forekommer dobbeltregulering som kan skape tolkningstvil. Her legger vår mal opp til å kunne gjøre avvik fra generell avtaletekst, ved å bruke endringsbilag (101) ved behov.

Ta også tid til å lese veileder til utfylling av malen før den fylles ut og sendes til leverandøren.

For spørsmål om avtalemalen, kan Anja Herud og Egon Skaar bistå.

Hva gjør du hvis leverandøren ber om å bruke sin egen databehandleravtale?

Det er kun unntaksvis at Vikens mal ikke skal brukes. I noen tilfeller, der vi inngår avtaler med aktører i andre land, kan vi f.eks. møte på problemer med aksept for vår avtale. Der du ser at det ikke er mulig å vinne frem med vår egen, vil det til slutt være opp til leveransestyret å ta stilling til bruk av en annen avtale.

Dersom det er ønskelig med en beslutning om at Viken sin mal ikke skal brukes, skal det tas følgende steg:

Leveransestyret skal akseptere avtalen.