Hva gjelder for deg som SVV-ansatt dersom du takker ja til jobb i Viken fylkeskommune? - Viken fylkeskommune

Hva gjelder for deg som SVV-ansatt dersom du takker ja til jobb i Viken fylkeskommune?

Ansatte i Statens Vegvesen som skal over til Viken fylkeskommune får med seg årslønn, faste tillegg, ansiennitet og pensjonsrettigheter. Her er en oversikt over hva som gjelder ved en overgang.

Klikk for stort bilde

Viken fylkeskommunes skal være en seriøs, ansvarlig og attraktiv arbeidsgiver. Dette betyr blant annet at ansatte ikke skal oppleve urimelige eller uforståelige ulikheter, hverken i betingelser, rettigheter eller lønn.

- Samtidig vil Viken ivareta alle ansatte og legge til rette med hensiktsmessige og tilstrekkelige ordninger slik at alle kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig og kvalitetssikret måte. Dette innebærer også å legge til rette for at så mange som mulig kan stå i arbeid fram til de ønsker å gå av med alderspensjon, sier Vegar Arndal som er HR-ansvarlig for Viken-prosjektet. 

For ansatte som overføres til Viken fra Statens vegvesen betyr dette:

 • Du tar med deg årslønn, faste tillegg og ansiennitet.
 • De som går fra Statens vegvesen til Viken fylkeskommune får med seg pensjonsrettighetene sine over i Vikens pensjonsordning. Dette betyr opptjent tid i Statens pensjonskasse fra første dag.
 • Pensjonsytelsene reguleres i vår hovedtariffavtale.
   

Stillingsvern til utgangen av 2024

De ansatte fra Statens vegvesen skal få det samme vern og komme inn under de samme lovnader som ansatte i de respektive fylkeskommunene har fått.

Jamfør rapporten «Fra Sams og samling»

Dette betyr blant annet at «stillingsvernet» vedtatt i omstillingsdokumentet for Viken fylkeskommune også gjelder for de som pr. 1.1.20 er overført fra Statens vegvesen.

Her heter det:

«Ingen som er fast ansatte i en av fylkeskommunene per 31.12.2019, kan bli sagt opp på grunn av overtallighet som følge av sammenslåingen før utgangen av 2024, jf. Bestemmelsene om oppsigelse på grunn av virksomhetenes forhold i arbeidsmiljøloven § 15-7. Endringer i stilling, arbeidsoppgaver og arbeidssted, det være seg endringer både innenfor og utenfor arbeidsgivers styringsrett, vil imidlertid kunne påregnes. Slik endringer gjennomføres i tråd med lov- og avtaleverk.»

Her kan du lese hele omstillingsdokumentet

Videre vil ansatte som overføres til Viken fylkeskommune vil fra 1.1.20 omfattes av de vilkår og de plikter som følger av lov- og avtaleverket i kommunal/fylkeskommunal sektor:

Arbeidstid, fleksitid og reisereglement

Som ansatt i Viken fylkeskommune får du 7,5 timers arbeidsdag inkludert en halv times lunsj.

På andre områder som regulerer forhold rundt de ansatte har de tre fylkeskommunene i dag hvert sitt reglement, hver sin ordning. Som eksempel kan nevnes fleksitidsreglement, inkludert ulik arbeidstid sommer og vinter. Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune har fleksitidsreglement, men en felles ordning for Viken fylkeskommune er foreløpig ikke utarbeidet.

Det samme gjelder eksempelvis:

 • Arbeidsreglement
 • Permisjonsreglement
 • Tilsettingsreglement
 • Reisereglement
 • Retningslinje for markering av jubileer/påskjønnelser til ansatte
 • Lønnspolitikk
 • Retningslinje for håndtering av overtallighet
 • Livsfasepolitikk

Disse vil regulere muligheter utover det som følger av lov- og avtaleverk innenfor hvert område og vil bli utarbeidet.

- Alle arbeidsgrupper som utarbeider reglementer, retningslinjer og policyer for ansatte i nye Viken fylkeskommune er partssammensatte. I de fleste av arbeidsgruppene, er vi ansatte representert med en tillitsvalgt fra hver av de fire hovedsammenslutningene fordi vi representerer forskjellige grupper ansatte og har i noen tilfeller forskjellige interesser. Jeg ser frem til et Viken som blir en profesjonell arbeidsgiver med verdier som er godt fundert i et trepartssamarbeid. Tillitsvalgte er opptatt av fleksibilitet og utviklingsmuligheter, og jeg opplever at dette sammenfaller med arbeidsgiversiden, sier tillitsvalgt Rønnaug Nordby Smørås som representerer YS.

Ferie, mobiltelefon og PC


HR-ansvarlig Vegard Arndal forteller at det er er viktig fra arbeidsgivers ståsted at ansatte avvikler ferie innenfor respektive ferieår, slik hensikten med lovbestemt ferie er. Men alle som har ferie til gode pr. 31.12. får selvfølgelig overført inntil det antall dager Ferieloven tilsier.

For mobiltelefon og ordninger med pc, blir det utarbeidet en felles ordning for ansatte i Viken fylkeskommune.

Denne ordningen vil også gjelde de som overføres fra Statens vegvesen.

Hvor blir mitt arbeidssted?

Fram til permanente arbeidsplasser/nytt hovedkontor er ferdig innen tidligst 2023, skal det legges til rette for at den ansatte så langt som mulig ikke må flytte flere ganger. I hovedsak betyr dette at flere vil ha sin arbeidsplass der den er i dag.

Av organisasjonskartet fremgår det at 3 av avdelingene innenfor Infrastruktur har organisert sine seksjoner geografisk ut fra behovet for nærhet til brukerne.

- Samtidig er det en viktig at vi bygger en felles Viken-kultur som skal funderes på Vikens visjon og Vikens verdier som er raus, nytenkende og samskapende, sier Vegar Arndal.

I perioden fram tid nytt hovedkontor er etablert vil Viken fylkeskommune fortsatt ha arbeidsplasser på de tre fylkeshusene:

 • Galleri Oslo. Det er enighet om at politisk ledelse med sekretariat og administrativ toppledelse med nødvendig administrasjon skal ligge her inntil nytt hovedkontor kan tas i bruk
 • Fylkeshuset Drammen
 • Fylkeshuset Sarpsborg

I tillegg er Viken fylkeskommune i dialog med Statens vegvesen og utleiere med sikte på å finne gode kontorløsninger for ansatte som skal overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunen. I den forbindelse vurderes løsninger i:

o Drammen

o Oslo/Helsfyr

o Moss.

Det er enighet om at politisk ledelse med sekretariat og administrativ toppledelse med nødvendig administrasjon skal ligge på Galleriet inntil nytt hovedkontor kan tas i bruk.

Fellesnemnda har også vedtatt at Viken fylkeskommune skal ha arbeidsplasser i Nedre Glomma og at det skal legges til rette for fleksible løsninger, som bidrar til at Viken fylkeskommune kan rekruttere bredt, sørge for å sikre best mulig kompetanse på alle nivåer og alle fagområder i organisasjonene.

Her kan du lese saken og protokollen for fellesnemndas behandling 4. januar 2018

Økt reisevei til arbeidsstedet

Fellesnemda besluttet allerede i november 2018 betingelser for ansatte som får økt reisevei til nytt sitt arbeidsted i Viken fylkeskommune. Disse betingelser gjelder blant annet kompensasjon for økte utgifter til arbeidsreise og kompensasjon for «merreisetid» til og fra jobb.

Her kan du lese saken og protokollen for fellesnemndas behandling 5. november 2018

Les også: Betingelser for ansatte i Viken som får lengre reisevei


Mønsteravtalen og prosessen fram til nå

Mønsteravtalen – «avtale om ansettelser i fylkeskommunen når fylkesvegadministrasjon overføres fra Statens vegvesen med merknader», regulerer detaljene rundt innplasseringene av ansatte fra Statens vegvesen til Viken fylkeskommune

Her kan du lese saken og protokollen for fellesnemndas behandling 7. februar 2019

Innplasseringene av ansatte følger av avtalens punkt 3 «Ansatte i med arbeidsoppgaver som videreføres i vesentlig grad» og punkt 4 «ansatte med oppgaver som ikke videreføres i vesentlig grad».

Prosessen fram til nå er fulgt av en gruppe sammensatt av HR-rådgivere både fra prosjekt Viken og Statens vegvesen, tillitsvalgte fra begge organisasjonene og vernetjenesten i Viken. Det praktiske innplasseringsarbeidet følges opp av HR-rådgivere både i Statens vegvesen og i prosjekt Viken.

Selv om mange ansatte fra fylkeskommunene har jobbet i arbeidsgrupper gjennom hele/deler av denne prosessen, vil selve arbeidet med fordeling av oppgaver og ansvar på avdelinger og seksjoner skje etter 1.1.2020.

Dette betyr at de som kommer over fra Statens vegvesen vil få lov til å bli med og prege sitt eget arbeid og sin avdeling på lik linje med de som kommer fra en av fylkeskommunene.

- Viken er generelt svært godt fornøyd med at alle parter med profesjonalitet og stor innsats har søkt sammen for å finne best mulige løsninger. En stor takk til nøkkelpersonell i begge organisasjoner som gjør sitt ytterste for at dette skal bli best mulig og forutsigbart for ansatte. Dette har ikke vært, og vil fortsatt ikke være, enkelt for noen av partene da det er mange aktører og litt ulike tidsplaner og forholde seg til. Viken-prosjektet har fra dag 1 hatt et sterkt ønske om å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver for ansatte i Statens vegvesen. Dette ønsket har ikke blitt mindre gjennom samarbeidet så langt, tvert imot.  Ansatte fra Statens vegvesen gir gjennomgående et solid og meget godt inntrykk, sier HR-ansvarlig Vegard Arndal.

Han legger til:

- For Viken sin del så vil det fortsatt være noen måneder igjen før vi har alt av kollektivt rammeverk på plass på områder som ansatte gjerne ønsker svar på, men jeg tror ikke dette vil være avgjørende for om ansatte ønsker seg til Viken eller ikke. Noe blir sikkert litt bedre enn det man er vant med og noe kanskje litt dårligere. Jeg føler meg trygg på at ansatte i Viken i sum vil ha gode og konkurransedyktige vilkår og rammer. Vi håper derfor mange ser positivt på muligheten for å bli med på Viken-laget og være med på å bygge noe helt nytt.  Velkommen skal dere være – vi trenger motiverte medarbeidere for å vise vei fremover.

Fra Statens vegvesen representer tillitsvalgt Øivind Luke alle medarbeiderne i Statens vegvesen Region øst. Han mener samarbeidsklimaet mellom SVV og Viken har vært godt.

Luke påpeker at det er noe betenkelig at ikke alle rettigheter og ordninger for medarbeidere i Viken er fullt ut klarlagt i det øyeblikket man skal takke ja til en stilling i Viken. Samtidig har han forståelse for at dette arbeidet er omfattende ettersom de tre fylkeskommunene i dag har ulike ordninger på flere områder.

- Gjennom min kontakt med Viken-prosjektet og tillitsvalgte har jeg imidlertid fått et godt inntrykk av fylkeskommunen som arbeidsgiver, og har ingen grunn til å tro noe annet enn at Viken fylkeskommune vil bli en trygg og god arbeidsplass, med mange hyggelige ledere og medarbeidere, sier Luke.

Hva skjer framover?

For deg som er ansatt i Statens vegvesen og er på vei over til Viken, er dette det viktigste som skjer framover:

 • Om du, etter pkt. 3 i mønsteravtalen, er aktuell for å få et tilbud fra Viken, vil du motta en epost fra HR i Statens vegvesen. I denne eposten må du svare på om du ønsker at ditt navn og din kompetanse skal frigis til Viken.
 • Deretter vil Viken fylkeskommune gi ansatte i Statens vegvesen, som omfattes av mønsteravtalens pkt. 3, et tilbud.
 • Viken fylkeskommune vil i neste omgang gi et tilbud til ansatte i Statens vegvesen som omfattes av mønsteravtalens pkt. 4.
 • Oppgaver, ressurser og kompetanse knyttet til administrative funksjoner, fellesfunksjoner og stab-/støttefunksjoner inngår naturlig i samme prosess.

 

Viken fylkeskommune har også sluttet seg til mønsteravtalens pkt. 7 «Intern utlysning i Statens vegvesen av øvrige stillinger i fylkeskommunen». Det betyr at flere stillinger i Viken på flere ulike områder vil kunne bli lyst ut på Vegveven framover.

Når det enkelte ledd i prosessen vil finne sted må vi komme tilbake til når dette er klart

Lov om overgangsbestemmelser gjelder

Rettigheter og plikter for deg som går over til Viken vil bli regulert i lov om overgangsbestemmelser. Forslag til en slik lov har vært ute til høring og loven skal trolig sluttbehandles i Stortinget 6. juni i 2019.

Alle oppfordres også til å følge med på Viken.no

Her kan du også abonnere på nyheter