Innplassert i Viken fylkeskommune – hva nå? - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Innplassert i Viken fylkeskommune – hva nå?

Er du ansatt i Statens vegvesen og har fått tilbud om jobb i Viken fylkeskommune? Her får du status om prosessen så langt – og hva som skjer videre.
Klikk for stort bilde Foundry/Pixabay

– Viken er godt fornøyd med prosessen og arbeidet så langt. Tatt i betraktning, tid og kompleksitet, omfanget på reform som berører mange ansatte, er Vikens opplevelse at arbeidet med innplasseringene har gått bra. Med bakgrunn i tilbakemeldinger synes det som om ansatte i Statens vegvesen er positive til Viken og prosessen så langt, sier Knut Sletta, fylkesdirektør for Infrastruktur i Viken. 

Per nå har nærmere 270 ansatte skriftlig akseptert innplassering i Viken fylkeskommune, hovedsakelig til rådsområdet Infrastruktur, men det er også flere som har akseptert tilbud om innplassering til rådsområdene som organiserer stab/støtte-funksjoner.

– Det er svært positivt og hyggelig at så mange medarbeiderne i Statens vegvesen ønsker å bli med til Viken fylkeskommune, Viken trenger alle og den kompetansen dere representerer. Vi arbeider fortsatt med tilbud om innplasseringer etter mønsteravtalens pkt 4. Noen har takket nei til innplassering, og vi sender nå ut tilbud om innplassering til andre som har meldt sin interesse for de samme stillingene, sier Sletta.

Prosess for innplassering

Utgangspunktet for innplasseringene er mønsteravtalen og kartlegging av ressurser som Statens vegvesen har levert til hver fylkeskommune. På grunnlaget av Statens vegvesens kartlegging har Viken fylkeskommune, rådsområde Infrastruktur, beskrevet stillings- og kompetansebehov. Disse beskrivelsene ble oversendt Statens vegvesen som utgangspunkt for at ansatte kunne melde sin interesse for stillinger i Viken.

Deretter ble tilbud om innplassering sendt fra Viken (HR-avdelingen i Østfold fylkeskommune). De anbefalte fristene i mønsteravtalen røk, men «første» tilbud om innplassering i alle fagstillingene ble sendt i perioden fra slutten av juni til midten av juli.

Det ble tatt høyde for at juli er ferietid både i Statens vegvesen og i fylkeskommunene, og i brevet som ble sendt ut, sto det blant annet:

«Vi imøteser din skriftlig bekreftelse helst så snart som mulig. Formelt etter mønsteravtalen er svarfristen 14 dager som betyr svar innen xxxxxx. Samtidig er vi innforstått med at det tid for ferieavvikling  og dersom ferieavvikling hindrer deg fra å svare innen fristen, forsikrer vi at du ikke går glipp av jobbtilbudet av den grunn. Vi ser oss allikevel nødt til å be om ditt svar senest i løpet av uke 32, slik at vi kan gå videre i arbeidet med å skaffe nødvendig kompetanse og tilstrekkelig ressurser til Infrastrukturområdet i Viken fylkeskommune.» 

Videre i brevet het det:

«Du vil få tilsendt arbeidsavtale for din stilling i Viken fylkeskommune senest i løpet av september. I arbeidsavtalen vil stillingskode, stillingsbenevnelse og lønnsvilkår bli presisert. Denne vil bli sendt deg i to eksemplarer, ett signert eksemplar returneres og ett eksemplar beholder du selv.
Vi beklager at arbeidsavtalen ikke kan skrives nå. Dette skyldes behovet harmonisering og samordning samt kapasitet hos oss.»

Viken starter arbeidet med å skrive og sende ut arbeidsavtaler i ukene 37 og 38 til alle som har akseptert tilbud om innplassering. Disse sendes i vanlig postgang og ordinær svarfrist er en uke.

– Viken fylkeskommune vil, uavhengig av tilbud om innplassering eller ikke,  svare alle som har gitt sitt samtykke til å dele sin CV med Viken fylkeskommune i VOK. Dette vil vi først kunne gjøre etter at alle nødvendige vurderinger etter mønsteravtalens pkt. 4 er gjennomført og ansatte som har fått tilbud om innplassering har returnert signert arbeidsavtale. Men vi gjentar – alle skal få et svar fra Viken, sier Sletta.

Den som lurer på betingelsene for arbeid i Viken, vil kunne finne svar på mange av spørsmålene i betingelser for ansatte fra SVV. 

Kontorplassering

Det jobbes intenst med å finne gode kontorløsninger for ansatte som skal overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunen. Konkrete avklaringer på kontorsted/lokasjone gjøres i dialog med Statens vegvesen. Drammen, Oslo og Moss vurderes i den forbindelse.

Overføring av oppgaver 1.1.20

Etableringen av Viken fylkeskommune er godt i gang. For å overta oppgavene fra Statens vegvesen, slik Stortinget har besluttet, er det helt nødvendig å trekke inn den kompetansen som ansatte i Statens vegvesen representerer. De som har akseptert tilbud om innplassering, vil derfor framover bli invitert til møter/samlinger med framtidig ledere og kollegaer. Viken vurderer dette som helt nødvendig for å sikre god overføring av oppgavene , og ikke minst for å begynne arbeidet med å etablere fagmiljøene og arbeidsmiljøene for dagens ansatte både i Statens vegvesen og i de tre fylkeskommunene. Disse møtene/samlingene er avklart med ledere i Statens vegvesen.

- Vi ønsker deg velkommen som medarbeider i Viken fylkeskommune. Viken skal vise vei og vi ser fram til å ha deg med på laget, sier Knut Sletta.