Nytt hovedverneombud i Viken - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Nytt hovedverneombud i Viken

– Det blir viktig å ha et godt og tett samarbeid med vernetjenesten, sier Jens Adolfsen, hovedtillitsvalgt 1 for Utdanningsforbundet i Østfold fylkeskommune.

Klikk for stort bildeJens Adolfsen

Hovedverneombudets sentrale oppgave er å samordne verneombudenes arbeid. Verneombudene er de ansattes representanter, og skal fungere som veivisere i HMS-saker. De skal også være en samarbeidspartner for ledere og ledelsen.

HVO i Viken fylkeskommune

Hovedsammenslutningene LO, YS, Akademikerne og Unio i Buskerud, Akershus og Østfold har i fellesskap utpekt følgende hovedverneombud fra 1/1-2020:

  • Hilde Dæhlie
  • Bjørn Kaare Lerdahl
  • Rigmor Fagerheim
  • Marit Lønningdal

De tre første er oppnevnt for en toårsperiode, mens Marit Lønningdal er oppnevnt fram til sommeren 2020. Alle vervene har et frikjøp på 100%.

Et hovedverneombud skal velges der det er flere enn ett verneombud, og omfattes av de samme reglene som verneombudene. Både et hovedverneombud og et verneombud har stansingsrett etter arbeidsmiljøloven (§ 6–3). Dette betyr at de kan stanse arbeidet i virksomheten dersom det foreligger en umiddelbar fare for liv eller helse og hovedverneombudet ikke selv straks kan avverge faren. Siden de har samme myndighet, kan hovedverneombudet utøve stansingsretten uavhengig av verneombudets vurdering, men den kan ikke omgjøre verneombudets beslutning.

Konstruktivt samarbeid

– HMS-seksjonen ser frem til et fortsatt godt og konstruktivt samarbeid med våre dyktige kolleger i vernetjenesten til det beste for arbeidsmiljøet i Viken fylkeskommune, sier Line Lillebuen, seksjonsleder HMS i Viken. 

For Jens Adolfsen, hovedtillitsvalgt 1 for Utdanningsforbundet i Østfold fylkeskommune, er det gjensidig innstilling til samarbeidet.

– Hovedsammenslutningene i Buskerud, Akershus og Østfold har samlet innstilt og oppnevnt FHVO i Viken. Vi mener det er viktig å ha et godt og tett samarbeid med vernetjenesten, et samarbeid som har blitt forsterket gjennom prosessen med opprettelsen av Viken fylkeskommune. Denne oppnevningen sikrer også god kontinuitet i forhold til kompetanse om og erfaring fra sammenslåingsprosessen, noe som blir spesielt viktig i arbeidet med å etablere en god vernetjeneste i Viken.

Koordinere felles struktur

HR-direktør for Viken, Vegar Arndal, understreker også de gode erfaringene prosjektperioden har gitt oss, og avslutter:

– Vi ser frem til et godt og effektivt samarbeid med FHVO og vernetjeneste i Viken. FHVO er tunge og viktige verv i Viken fylkeskommune og får blant annet en viktig jobb fremover med å etablere og koordinere en felles struktur for vernetjenesten vår. Dette arbeidet må gå over noe tid da det må sees i sammenheng med både budsjettprosessen og skoleåret.

Tekst: Hanne L. Smyth