Ordninger for sluttpakker eller førtidspensjon - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Ordninger for sluttpakker eller førtidspensjon

- Vi ønsker å få med kompetansen til alle ansatte inn i Viken. Men dersom noen opplever at overføring til Viken fører til vesentlig forverret livssituasjon er det mulig å søke om gavepensjon/sluttpakke, sier hovedprosjektleder Harald Horne.

Klikk for stort bilde Mamit2504/Pixabay   

- Gavepensjon eller sluttpakke ikke er en rettighet man har, men er en ordning som arbeidsgiver kan ta i bruk etter avtale med den enkeltansatte, understreker Horne. 

Siden vedtak i fellesnemnda 3. desember er det jobbet videre med ordningen i samarbeid med tillitsvalgte, blant annet for å sikre at eventuelle gavepensjonsordninger ikke får ringvirkninger for mer langsiktige pensjonsordninger for de ansatte. Det er enighet om at ordningen vil gjelde for en liten gruppe ansatte, og søknaden må være begrunnet i ulemper som er en direkte konsekvens av overføringen til Viken fylkeskommune.

Kriteriene nedenfor er drøftet med tillitsvalgte 24. september 2019 og gjelder ut 2020. Ordningen og kriteriene drøftes på nytt høsten 2020.

Hvem kan søke?

Ansatte fra dagens tre fylkeskommuner som er innplassert i Viken fylkeskommunes fylkesadministrasjon kan søke.
Hovedtillitsvalgte som har hatt 100% frikjøp i mer enn 4 år, som ikke får/ønsker gjenvalg til tilsvarende verv i Viken fylkeskommune, og som forøvrig fyller vilkårene kan søke.

Kriterier for gavepensjon/sluttpakke

Til grunn for søknaden må ligge en vesentlig forverret livssituasjon som følge av overføring til Viken fylkeskommune. Det vil være en skjønnsmessig vurdering i det enkelte tilfelle, hvor alle ulemper for søkeren vurderes. Det betyr at det må foretas en samlet vurdering av punktene:

  1. Belastning ved betydelig økt reisevei som følge av nytt fast arbeidssted (herunder vurderes kompensasjon for arbeidstid på reise)
  2. Kronisk og/eller langvarig sykdom
  3. Andre fysiske og/eller psykiske årsaker
  4. Spesielt for hovedtillitsvalgte:Belastning knyttet til tilbakeføring til opprinnelig stilling eller annen stilling i Viken fylkeskommune

Hvordan søker du?

Aktuelle kandidater til gavepensjon/sluttpakke kan søke fortløpende. Søknaden sendes på fastsatt skjema (DOCX, 65 kB). Begrunnelse for å søke (jf. pkt. 1-4) må beskrives og så langt som mulig dokumenteres. Søker må dokumentere rett til/innvilget AFP og oppfylte kriterier for tildeling av gavepensjon. Søknaden sendes HR-seksjonen.

Hvem vurderer søknaden?

HR-seksjonen vurderer søknaden i tråd med kriteriene over og treffer beslutning i saken.

Forholdet til alderspensjon

Den pensjonsmessige konsekvensen av avtale om gavepensjon/sluttpakke er søkerens ansvar.

Søkerne anbefales å kontakte egen pensjonskasse, både før det vurderes å søke, og deretter før endelig avtale evt. inngås.

Vedtak i fellesnemnda 3. desember 2018, sak 140/2018:

Det etableres ordninger som gir muligheter for sluttpakker/førtidspensjon.

Gavepensjon

For ansatte i Viken som i perioden 1.1.2020 – 31.12.2024 har fylt eller fyller 62 år, som kvalifiserer for AFP og velger å gå av med AFP, kan etter søknad og avtale tilbys en gavepensjon per måned fra og med første måned vedkommende mottar AFP. Ordningen gjelder så lenge vedkommende mottar AFP og inntil den måned vedkommende fyller 65/67 år*. Arbeidsgiver betaler gavepensjon på toppen av AFP med et beløp som sikrer en prosent av sluttlønn på 66 %. Gavepensjonen innberettes som pensjonsinntekt.

Sluttpakke

Ansatte som etter søknad og avtale innvilges sluttpakke får oppsigelsestiden uten arbeidsplikt, med tillegg av 6 måneders lønn. Utbetalingen skjer som en engangssum og vil bli innberettet som lønn.
Ordningen gjelder for ansatte under 62 år, og ansatte over 62 år som ikke oppfyller kravene til AFP og som dermed ikke kvalifiserer til gavepensjon. Ansatte over 62 år som søker sluttpakke, må selv ta ansvar for å vurdere konsekvensen av et slikt valg, med tanke på fremtidig pensjon. Sluttpakke kan tidligst søkes fra 1. januar 2020, og ordningen vil være søkbar i ansattes stillingsgarantiperiode på fem år.

Rutiner må utarbeides i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. 

*Presisering av vedtak: Setningen «Ordningen gjelder så lenge vedkommende mottar AFP og inntil den måned vedkommende fyller 65/67 år.» skal leses «Ordningen gjelder så lenge vedkommende mottar AFP og til og med den måned vedkommende fyller 65/67 år.»