Temperaturmåling for arbeidsmiljø og internkommunikasjon - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Temperaturmåling for arbeidsmiljø og internkommunikasjon

Alle medarbeidere i sentraladministrasjon for Østfold, Akershus og Buskerud fylkeskommune inviteres til å svare på en enkel undersøkelse innen 23. november. Du får epost med lenke til undersøkelsen fredag 9. november. 

Illustrasjonsbilde av allmøte med et spørsmålstegn over ansatte - Klikk for stort bilde

Har du ikke fått epost med lenke til undersøkelsen?

Noen eposter har kommet i retur etter at undersøkelse ble sendt ut. Kontakt Anbjørg Kolaas dersom du ønsker å svare, så legger hun til din epost i SurveyXact. 

Håndtere risiko i omstillingsprosess

ROS-analyse for Viken påpekte risiko for “mangelfull kartlegging av arbeidsmiljøet underveis i prosessen. Tiltak iverksettes uten tilstrekkelig kunnskapsbasis”. Temperaturmåling er derfor utarbeidet av prosjekt Viken og skal gjentas ved behov i 2019. Målet er å få mer kunnskap om hvordan ansatte opplever omstilling og behovet for informasjon rundt dette. Målingen skal gjentas ved behov i 2019.

Fange opp tendenser

- Denne temperaturmålingen er ikke en omfattende medarbeiderundersøkelse, vi må dermed se svarene som kommer i sammenheng med annen tilgjengelig informasjon, sier Line Lillebuen, HR-rådgiver fra Buskerud. Hun har ledet arbeidsgruppen som valgte spørsmål om arbeidsmiljø.

Arbeidsgruppen har sett på tilsvarende undersøkelser fra blant annet Telemark/Vestfold og Trøndelag fylkeskommune. Det gir et godt grunnlag selv om temperaturmålingen ikke er forskningsbasert.

- Det er alltid vanskelig å lage og analysere en slik temperaturmåling, fordi svarene ofte kan tolkes på flere måter avhengig av kontekst. Men vi tror at målingen gir grunnlag for å fange opp tendenser som ledelsen bør vite om, fortsetter Lillebuen.

Medvirkning for ansatte

Tillitsvalgte er sentrale for å få frem ansattes synspunkter i prosessen frem mot Viken.

- Risikovurderingen som prosjekt Viken gjennomførte i vår må følges opp med tiltak. Kartlegging av arbeidsmiljøet underveis i prosessen vil gi oss en bedre oversikt, sier Hilde Kristin Dæhlie, fylkeshovedverneombud for Akershus fylkeskommune.

- Jeg er glad for at vi nå får en felles undersøkelse som gjør det mulig å vite litt mer om hvordan ansatte opplever sin arbeidssituasjon. Temperaturmålingen gir ansatte en ekstra mulighet til å påvirke omstillingsprosessen. Vi må følge opp med nødvendige tiltak, sier Dæhlie.

Temperaturmåling er anonym og tar 3-5 minutter å svare på. Svarene blir kun registrert på nivået under fylkesrådmann. Det er dermed ingen direkte kobling mellom svar fra ansatte og deres leder, slik som det er i mer omfattende medarbeiderundersøkelser.

Kommunikasjon i omstillingsprosess

Siden kommunikasjonsstaben hadde planlagt en undersøkelse om internkommunikasjon ble det naturlig å samarbeide med HR om en felles temperaturmåling. Kartleggingen får frem hvordan ansatte får informasjon i omstillingsprosessen og om de eventuelt ønsker å få informasjon på andre måter.

- Vi har inkludert et åpent spørsmål i undersøkelsen. Dersom ansatte savner informasjon håper jeg at de skriver om dette. Vi skal prøve å svare og eventuelt informere bedre om det vi ikke kan svare på, forklarer Anbjørg Kolaas, kommunikasjonsansvarlig i prosjektstab Viken.

Undersøkelsen følges opp av rådmenn

Når arbeidsgruppen har analysert svar fra undersøkelsen vil de sende grunnlaget til HR og rådmenn i de tre fylkeskommunene.

- Dersom vi ser at det er forskjeller i svarene mellom de ulike fylkene eller avdelinger kan vi bruke det som utgangspunkt til å snakke om hva vi gjør forskjellig og lære av hverandre, sier Knut Sletta, fylkesrådmann i Akershus.

- Det blir nyttig å få vite mer om hvordan ansatte ønsker å bli informert, så vi eventuelt kan tilpasse internkommunikasjon fremover, sider Kjersti B. Hulbakk, fylkesrådmann i Buskerud.

Anne Skau, fylkesrådmann i Østfold er også opptatt av god informasjonsflyt i omstillingsprosessen:

- Internkommunikasjon skal redusere usikkerhet rundt prosessen, det er derfor viktig å sjekke om ansatte opplever at de får tilstrekkelig med informasjon, sier Skau.  

Tidsplan for temperaturmåling

Undersøkelsen sendes ut med SurveyXact direkte til ansatte fredag 9. november, med svarfrist 23. november. Ledelsen får analysen i god tid før jul og velger selv hvordan de vil følge opp i de tre fylkeskommunene. Vi publiserer et sammendrag av undersøkelsen på viken2020.no/for-ansatte, slik at alle kan se de viktigste resultatene.