Verdiprosessen i Viken - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Verdiprosessen i Viken

Alle ansatte ble invitert til å komme med innspill på verdiord. Verdiene styrer vår adferd både som enkeltindivid og samlet organisasjon, slik at vi trives, oppnår gode resultater og oppfyller Vikens samfunnsoppdrag på best mulig måte. Med gode verdier skal Viken vise vei. 

Ledere og tillitsvalgte har kommet med innspill i verdiprosess - Klikk for stort bildeLedere og tillitsvalgte har kommet med innspill i verdiprosess Anbjørg Kolaas

Arbeidet med å bygge et felles sett verdier startet på en ledersamling 14. november 2018. Lederne reflekterte sammen på tvers av fylker og fagområder, blant annet om hvordan felles verdier kan være nyttig i hverdagen som leder.

Hva skal kjennetegne oss som tjenesteyter og samfunnsaktør, og som leder og medarbeider? Etter dialoger i grupper ble forslag på verdiord presentert og stemt frem. Disse ordene ble tatt med videre i prosessen sammen med innspill fra alle ansatte.

Det ble videre gjennomført verdiprosesser på felles virksomhetsledersamlinger for tannhelse og kompetanse og på et felles møte for ungdomsorganene i de tre fylkeskommunene.

Spørreundersøkelser

I januar ble det sendt ut en spørreundersøkelse på epost til alle ansatte, slik at alle kunne bidra med innspill til hvilke verdier som skal prege den nye fylkeskommunen. Her stilte vi tre spørsmål som vi ønsket svar på.

Fylkestingspolitikerne i de tre fylkene fikk også spørreundersøkelse om verdier på epost. 

Fokusgruppesamlinger

Medarbeidere som ville engasjere seg enda mer i verdiarbeidet ble invitert til fokusgruppesamlinger i februar. For å sikre bred og god deltagelse fra alle tjenesteområder ba vi om inntil to deltagere fra hver virksomhet/foretak og avdelinger i sentraladministrasjonene.

På fokusgruppesamlingen jobbet deltakerne i grupper med andre engasjerte kolleger fra alle de tre fylkeskommunene som skal utgjøre Viken. Etter et fagforedrag jobbet deltakerne både individuelt og i gruppe med å få fram og prioritere innspill på Vikens verdier.  

Hvorfor verdier? 

Kultur kan defineres som "måten vi gjør ting på her hos oss". Bedriftskultur er felles verdier, normer og oppfatninger som tilsammen bygger identitet for organisasjonen. Dermed blir våre verdier viktige for å forme Viken fylkeskommune som organisasjon. 

Professor Rudi Kirkhaug ved Universitetet i Tromsø definerer det i boken Verdibasert ledelse på følgende vis:

«Et felles sett med kjerneverdier for en organisasjon understreker hva vi i fellesskap har forankret som rett og galt og er normer for ideell adferd i organisasjonen (organisasjonens idealer). Verdiene skal styre oppmerksomhet, valg eller prioriteringer.»

Prosessen med å bestemme verdier

Etter sortering og bearbeiding av over 15.000 innspill fra undersøkelsen og samlingene, og verdiprosess i Viken ledergruppe som ledet frem til tre foreslåtte verdier – raus, nytenkende og samskapende, fremmet den politiske arbeidsgruppa P1 sin innstilling til fellesnemda. 

- Verdiene skal bidra til at vi oppnår vår visjon og våre mål. Verdiene skal si noe om hva dette innebærer for oss som jobber i Viken fylkeskommune. Hvordan skal vi opptre, og hva skal være veiviserne våre for at vi skal være best mulig rustet til å oppnå de overordnede målene og kunne strekke oss etter visjonen, forklarer Andreas Lervik, leder for P1 og medlem i fellesnemnda for Viken fylkeskommune.

Vikens verdier

Vikens verdier ble enstemmig vedtatt av fellesnemda 2. mai.

Her er en kort forklaring til verdiordene, med bakgrunn i prosessen som har vært:

RAUS
Vi viser tillit og deler kunnskap. Vi anerkjenner hverandres initiativ og ideer, verdsetter mangfold og aksepterer at vi har ulike forutsetninger.

NYTENKENDE
Vi utvikler nye ideer og framgangsmåter. Vi ser muligheter, utfordrer hverandres rutiner og vaner og tar initiativ til endring.

SAMSKAPENDE
Vi jobber sammen med hverandre og innbyggerne våre for å skape de beste løsningene, og ser på hverandre som likeverdige.

Nå som verdiordene er vedtatt av fellesnemda, kan det viktige arbeidet med å implementere Vikens verdier begynne. Hva konkret betyr verdiene for en avdeling, seksjon og medarbeider i Viken? Hvordan skal styringsverktøyene våre gjenspeile verdiene? Slik skal verdiene spille en sentral rolle i den felles kulturbyggingen i det som blir Viken fylkeskommune.

Kontakt

HR-rådgiver Gry E. Hanssen