Verdiprosessen i Viken

Alle ansatte inviteres til å komme med innspill på verdiord. Verdiene styrer vår adferd både som enkeltindivid og samlet organisasjon, slik at vi trives, oppnår gode resultater og oppfyller Vikens samfunnsoppdrag på best mulig måte. Med gode verdier skal Viken vise vei. 

Ledere og tillitsvalgte har kommet med innspill i verdiprosess - Klikk for stort bildeLedere og tillitsvalgte har kommet med innspill i verdiprosess Anbjørg Kolaas

For å få gode verdier for Viken fylkeskommune er det viktig å involvere menneskene i organisasjonen. Det er dere som skal vise omverdenen og hverandre hva vi står for. Derfor trenger vi innspill fra alle ansatte så vi får verdier som dere kan kjenne dere igjen i.

Ledersamling

Arbeidet med å bygge et felles sett verdier startet på en ledersamling 14. november 2018. Lederne reflektere sammen på tvers av fylker og fagområder, blant annet om hvordan felles verdier kan være nyttig i hverdagen som leder.

Hva skal kjennetegne oss som tjenesteyter og samfunnsaktør, og som leder og medarbeider? Etter dialoger i grupper ble forslag på verdiord presentert og stemt frem. Disse ordene blir tatt med videre i prosessen sammen med innspill fra alle ansatte og andre aktører som blir invitert til å bidra. 

Spørreundersøkelse for alle ansatte

Mandag 28. januar sendes det ut en spørreundersøkelse på epost til alle ansatte, slik at alle kan bidra med innspill til hvilke verdier som skal prege den nye fylkeskommunen. Her stiller vi tre spørsmål som vi ønsker svar på.

Fokusgruppesamlinger

Noen medarbeidere som vil engasjere seg enda mer i verdiarbeidet blir invitert til fokusgruppesamlinger i februar. For å sikre bred og god deltagelse fra alle tjenesteområder har vi bedt om inntil to deltagere fra hver virksomhet/foretak og avdelinger i sentraladministrasjonene.

På fokusgruppesamlingen vil deltakerne jobbe i grupper med andre engasjerte kolleger fra alle de tre fylkeskommunene som skal utgjøre Viken. Etter et fagforedrag jobber deltakerne både individuelt og i gruppe med å få fram og prioritere innspill på Viken verdier.  

Hvorfor verdier? 

Kultur kan defineres som "måten vi gjør ting på her hos oss". Bedriftskultur er felles verdier, normer og oppfatninger som tilsammen bygger identitet for organisasjonen. Dermed blir våre verdier viktige for å forme Viken fylkeskommune som organisasjon. 

Professor Rudi Kirkhaug ved Universitetet i Tromsø definerer det i boken Verdibasert ledelse på følgende vis:

«Et felles sett med kjerneverdier for en organisasjon understreker hva vi i fellesskap har forankret som rett og galt og er normer for ideell adferd i organisasjonen (organisasjonens idealer). Verdiene skal styre oppmerksomhet, valg eller prioriteringer.»

Prosessen med å bestemme verdier

Den politiske arbeidsgruppa P1 skal fremme en innstilling til fellesnemda med forslag om Vikens verdier. De får støtte fra en administrativ arbeidsgruppe som gjennomfører prosessen.

- Verdiene skal bidra til at vi oppnår vår visjon og våre mål. Verdiene skal si noe om hva dette innebærer for oss som jobber i Viken fylkeskommune. Hvordan skal vi opptre, og hva skal være veiviserne våre for at vi skal være best mulig rustet til å oppnå de overordnede målene og kunne strekke oss etter visjonen, forklarer Andreas Lervik, leder for P1 og medlem i fellesnemnda for Viken fylkeskommune.

Verdiprosessen er først og fremst en intern prosess, men også enkelte av våre brukergrupper vil bli involvert og kan gi innspill frem mot innstillingen P1 skal fremme til fellesnemda i mai.

Når verdiordene er vedtatt av fellesnemda, kan det viktige arbeidet med å implementere Vikens verdier begynne. Hva konkret betyr verdiene for en avdeling, seksjon og medarbeider i Viken? Hvordan skal styringsverktøyene våre gjenspeile verdiene? Slik skal verdiene spille en sentral rolle i den felles kulturbyggingen i det som blir Viken fylkeskommune.

Fremdriftsplan

  • november – verdiprosessen starter opp på felles ledersamling
  • desember – februar – involvering av ansatte og politikere innspill bearbeides
  • mai – forslag til verdier legges fram for fellesnemnda

Kontakt

HR-rådgiver Gry E. Hanssen

Fant du det du lette etter?