Nyheter - Viken fylkeskommune
Symbol for elbil

688 575 personbiler var registrert i Viken ved utgangen av 2018, det er 15 158 flere biler enn i 2017. Andelen elbiler og hybridbiler har doblet seg de siste to årene. 

Statens ekstrabevilgning til etableringen av Viken fylkeskommune er langt fra tilstrekkelig. Fellesnemnda i Viken frykter at det kan føre til et redusert tjenestetilbud til innbyggerne i den nye fylkeskommunen.

Et utviklingsteam fra OECD var 25.- 27. mars på besøk i Viken for å samle informasjon om hvordan ulike aktører jobber med bærekraftmålene i Norge. 25. mars hadde de samtale med Viken-politikere.

Stemmesedler ved valg

1. april kl. 12:00 gikk fristen ut for å levere listeforslag til fylkestingsvalget 2019. Ved fristens utløp var det kommet inn 18 listeforslag i Viken.

Klimagassutslipp i Viken i tusen tonn CO2-ekvivalenter

Fra 2009 til 2017 er de samlede utslippene fra kommunene i Viken redusert med 9,6 prosent. Det tilsvarer en reduksjon på 452 069 tonn CO2-ekvivalenter. Nasjonalt har imidlertid reduksjonen i klimagassutslipp i samme tidsrom vært marginalt, på kun 0,8 prosent, og i perioden 1991 – 2017 har de nasjonale utslippene økt med 7,6 prosent (SSB, statistikkbanktabell 08940).

Sammen med kommunene vil vi fortsatt bidra til at alle – inkludert skoleeleven på videregående skole og lillesøster i barnehagen – får gode tjenestetilbud i framtiden. Derfor er energiinntektene viktige for Viken, skriver fylkesordførerne i "Viken-fylkene" i denne kronikken.

Fellesnemnda har vedtatt at eksisterende retningslinjer for dagens TT-ordninger i Buskerud, Østfold og Akershus videreføres i 2020. Det samme gjelder for retningslinjer for skoleskyss.

 

Fellesnemnda i Viken gikk etter en debatt enstemmig inn for at forslaget «Trippel fjellspeiling i vann» blir nytt fylkesvåpen for Viken fylkeskommune. Nå skal de tre fylkestingene i Akershus, Buskerud og Østfold gjøre endelig vedtak.

Vi ønsker en sterkere og tidligere involvering fra de nye fylkeskommunene i arbeidet med Nasjonal transportplan, sa Anders Werp, statssekretær i Samferdselsdepartementet til fellesnemnda i Viken fylkeskommune.

Leder for fellesnemnda for Viken fylkeskommune har innkalt nemndas medlemmer til fastsatt møte. Møtet er åpent og media er velkommen.

Befolkningsvekst i antall personer per fylke i 2018

Statistisk sentralbyrå viser at fremtidige Viken har sterkere befolkningsvekst enn andre fylker i Norge. I løpet av 2018 økte befolkningen fra 1 213 730 til 1 227 305. Det er en vekst på 13 576 personer (1,1 prosent).

Gruppe som diskuterer

Alle eksisterende medvirkningsorganer i fylkeskommunene og kommunene i Viken, relevante organisasjoner, elevråd og ivrige interesserte inviteres til å komme med en høringsuttalelse på høringsforslaget. Frist for uttalelse er 30. april.

OECD har etablert et utviklingsprosjekt for å støtte byer og regioner som arbeider for å nå FNs bærekraftsmål. I dette arbeidet blir Viken en pilotregion.

Hytte ved sjøen

Ved årets begynnelse var det 82 934 fritidsboliger i Viken-fylkene. Viken-fylkene er dermed det nest største «hyttefylket» i landet, så vidt slått av landets største hyttefylke - det nye Innlandet.

Ungdom på innspillseminar Viken februar 2019

Representanter fra de tre ungdomsrådene i Buskerud, Østfold og Akershus foreslår at miljø, mot og respekt bør være verdier for Viken. I helgen viste de et stort engasjement for en lys fremtid i Viken. 

Fire personer på skitur

Viken er et Norge i miniatyr, med både fjord, fjell og store innlandsområder. Vi har sjekket turmuligheter for vinterferien.

en åker

Viken har landets beste matjord og svært gode forutsetninger for å produsere mat effektivt.