Nyheter - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Visjonen til Viken fylkeskommune er Viken viser vei. Det har fellesnemnda vedtatt. I tillegg er Vikens målsetninger på plass. Nå starter jobben med å lage fylkesvåpen.

Styringsdokumentet danner grunnlaget for styringen av prosjektet frem til den nye fylkeskommunen er etablert.

Til media og publikum.

Leder for fellesnemnda for Viken fylkeskommune har innkalt nemndas medlemmer til fastsatt møte. Møtet er åpent og media er velkommen.

Forside viken2020.no

Den nye nettsiden viken2020.no blir en viktig kommunikasjonskanal mot de ansatte i arbeidet med å etablere Viken fylkeskommune.

Møte i fellesnemnda

Den regionale planleggingen er fylkeskommunens viktigste verktøy for å gi strategisk retning til samfunnsutviklingen. Fellesnemnda vedtok 15. juni prosess for en regional planstrategi for Viken fylkeskommune. Kommunene og andre vil i løpet av prosessen inviteres til å komme med innspill til planstrategien.

Ansettelsesutvalget

Disse politikere samt en representant for organisasjonene skal innstille åtte nye direktører.

Bil kjører på vei i åpent landskap

I sitt høringssvar ber fellesnemnda i Viken fylkeskommune om at fylkesveiadministrasjonen overføres til regionalt nivå, slik Stortinget har lagt opp til.

Kart med fylkene Østfold, Akershus og Buskerud i en region

Stortinget har nå vedtatt hva det nye, store regionbarnet på Østlandet skal hete. Og navnet ble – ikke uventet – Viken.

Anette M Solli

Kommunalkomiteen innstiller på at Stortinget skal behandle regjeringens forslag om nye oppgaver til fylkeskommunene samlet. Dermed slipper man kamp om forslagene hver for seg. 

Andreas Lervik og Lars Salvesen

Viken-politikerne ber Stortinget behandle ekspertutvalgets forslag – samlet, ikke stykkevis og delt.

Fellesnemnda på befaring i Bærum

Bærum viste seg fra sin beste side da de folkevalgte i fellesnemnda i Viken fylkeskommune var på befaring. Deretter samlet de seg om tre mulige steder for nytt hovedkontor.

Ole Haabeth

Et fylkesråd bestående av åtte medlemmer skal utgjøre den politiske ledelsen av Viken, er forslaget som nå legges fram for videre behandling. For den administrative organiseringen foreslås det åtte fylkesdirektører.

Kart med fylkene Østfold, Akershus og Buskerud i en region

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland foreslår at Jevnaker og Lunner endrer fylkestilhørighet – og blir en del av Viken fylkeskommune.

 

Onsdag 16. mai drar fellesnemnda på befaring til aktuelle lokaler for nytt hovedkontor for Viken fylkeskommune.

Her er en de aktuelle eiendommene arbeidsgruppen har vurdert: Lysaker Torg 6-12

Flere eiendommer i Sandvika og på Lysaker er aktuelle: Nå drar de folkevalgte på befaring til potensielle eiendommer til hovedkontoret til Viken fylkeskommune.

VIKTIG RAPPORT: Ine Merete Kvitnes (YS) og Bente Gårdeng (LO) sitter i PSU. De er fornøyd med rapporten som nå foreligger.

Rundt 10.000 arbeidstakere berøres når tre fylkeskommuner skal bli én. En så stor omstillingsprosess medfører også risikoer. En fersk rapport peker på flere tiltak som skal sikre fortsatt godt arbeidsmiljø for de ansatte.

Hvordan kan FNs bærekraftmål danne grunnlag for samfunnsutviklingen i Viken fylkeskommune?