Energinntekter blir viktig for Vikens innbyggere - Viken fylkeskommune

Energinntekter blir viktig for Vikens innbyggere

Fylkeskommunenes inntekter fra energiselskapene kommer innbyggerne til gode. Det påpeker flere av politikerne i fellesnemnda for Viken. 

DEBATTERTE: Fellesnemnda var samlet i Sarpsborg 7. februar. - Klikk for stort bildeDEBATTERTE: Fellesnemnda var samlet i Sarpsborg 7. februar. Hallvard Mørk Tvete

– Det er ingen innbyggere som bor bare i en kommune. Alle bor også i en fylkeskommune.Det er ikke mitt inntrykk av fylkeskommunal økonomi at bortfall av en kvart milliard kroner vil gå upåaktet hen. Det vil føre til at vi må kutte i noe, sa leder Anette Solli i fellesnemnda for Vikens møte 7. februar. 

Viken-politikerne ba i fjor høst om en sak som synliggjør hvordan Akershus, Østfold og Buskerud fylkeskommuner bringer verdiene som energiselskapene representerer i dag inn i Viken.

7. februar ble fellesnemnda presentert for en slik sak, og bedt om å ta den til orientering.

Hovedprosjektleder vurderer det slik at summen av bidragene fra de tre fylkeskommunene – rundt 200-250 millioner kroner årlig – er svært viktige.

- Dette vil være helt nødvendig bidrag for å klare å gjennomføre et sterkt økende investeringsnivå i Viken samlet uten en for stor økning i gjeldsnivået og finansutgiftene, Dersom energi-inntektene bortfaller vil sannsynligvis flere investeringsprosjekter måtte stoppes, eller Viken fylkeskommune må starte 2020 med store krav til innsparinger i driften, skriver hovedprosjektleder Harald Horne i saken.

Den vurderingen deler altså flere politikere i fellesnemnda.

Miljøpartiet De Grønnes Øyvind Solum var også blant dem som påpekte at innbyggerne i kommunene er de samme innbyggere som bor i i fylkeskommunene.  

– Det er ikke noe mer abstrakt det som skjer fylkeskommunen enn i kommunene. Vi er ulike organisasjonsnivåer som løser ulike oppgaver.  Veiene våre er der folk bor, eksemplifiserte han. 

Kristelig Folkepartis Lars Salvesen var inne på det samme:

- Energiinntektene vil brukes på veier og skoler, så at de kommer innbyggerne til gode, er det ingen tvil om, sa han.  

Alle tre fylkeskommunene bidrar

Bakgrunnen for fellesnemndas forespørsel var en usikkerhet knyttet til hvordan Buskerud fylkeskommune skulle bidra med energiinntekter inn i Viken.  Dette fordi Buskerud fylkeskommune i 2005 inngikk en avtale med kommunene i Buskerud om å overføre sine energiaksjer til dem ved en sammenslåing.

– I fjor høst ba vi Buskerud fylkeskommune ta grep. Det syns jeg de har gjort på en god måte. Så blir diskusjonen i dag preget av den beklagelige situasjonen som har oppstått i Østfold. Men jeg håper vi kan ta det rolig, ta saken til orientering, og behandle den på en skikkelig måte når vi får en ny sak senere i vår, sa Høyres Simen Nord da Viken-politikerne diskuterte fylkeskommunenes eierskap i energiselskap.

I Østfold de siste ukene har som kjent kommet et krav fra ordførerne i de 13 eierkommunene om at Østfold fylkeskommunes eierandel i Østfold Energi blir fordelt på kommunene i Østfold ut fra kommunenes folketall, på tilsvarende måte som i Buskerud. I dag eier Østfold fylkeskommune 50 prosent av Østfold Energi. 

Etter fellesnemndas forespørsel i fjor, har imidlertid Buskerud fylkeskommune vedtatt i sin økonomiplan for 2019-2022, å ta ut et ekstraordinært utbytte av energiselskapet før aksjene overføres. Denne disposisjonen vil sammen med avkastning på et ansvarlig lån i energiselskapet, medføre at Buskeruds økonomiske bidrag fra energieierskapet ved overgang til Viken, tilsvare samme nivå som i dag. Det vil si rundt 50 millioner kroner per år.

Les også: Ordførerkrav om energiinntekter blir formell sak i fylkestinget

Alle tre fylkeskommunene vil på denne måten rent økonomisk hente ut frie midler fra sitt eierskap i energiverkene tilsvarende dagens utbytte, når de samles til Viken fylkeskommune fra 2020.

Dette tilsvarer anslagsvis 200-250 millioner kroner fordelt på inntil 150 fra Akershus fylkeskommune (som er eneeier av Akershus Energi), 50 millioner fra Buskerud fylkeskommune og 40 millioner kroner fra Østfold fylkeskommune.  

– Løser ulike oppgaver

Fremskrittspartiet mener imidlertid det vil være mulig å investere i nye skolebygg, selv uten disse midlene.

Frps Arne-Rune Gjelsvik fremmet forslag om at aksjene i energiselskapene fordeles til kommunene før Østfold og Akershus går inn i Viken, slik Buskerud har måttet gjøre.

– På den måten forvaltes innbyggernes verdier på en best mulig måte. Det er innbyggerne i de respektive fylkene som har investert gjennom fylkesskattene i disse kraftselskapene og er således å forstå som eiere av selskapene, het det i Frp forslag.

Partiet foreslo videre at de tre fylkestingene skal se hvordan inntektene skal fordeles ut til kommunenes innbyggere.

Forslaget falt mot Frps stemmer.

Ny sak senere i vår

I den videre behandlingen foreslo Senterpartiets Johan Edvard Grimstad at fellesnemnda ber nåværende aksjonærer i Vardar, Østfold Energi og Akershus Energi å sikre at aksjeverdiene eller kapitalen som kommer fra slike selskaper og som tas med inn i Viken fylkeskommune, forblir eller tilbakeføres til opprinnelsesfylket om det folkevalgte fylkesnivået eller mellomnivået mellom kommune og storting skulle fjernes.

Fellesnemnda ber nå om at Senterpartiets forslag følger med en ny sak om energiinntektene som det såkalte arbeidsutvalget bes om å komme tilbake med i løpet av våren 2019.

Fant du det du lette etter?