Fakta om Viken: Klimagassutslippene er redusert i Viken – men har økt nasjonalt - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Fakta om Viken: Klimagassutslippene er redusert i Viken – men har økt nasjonalt

Fra 2009 til 2017 er de samlede utslippene fra kommunene i Viken redusert med 9,6 prosent. Det tilsvarer en reduksjon på 452 069 tonn CO2-ekvivalenter. Nasjonalt har imidlertid reduksjonen i klimagassutslipp i samme tidsrom vært marginalt, på kun 0,8 prosent, og i perioden 1991 – 2017 har de nasjonale utslippene økt med 7,6 prosent (SSB, statistikkbanktabell 08940).

Klimagassutslipp i Viken i tusen tonn CO2-ekvivalenter - Klikk for stort bilde Stein-Owe Hansen

Miljødirektoratet har nå publisert ny klimastatistikk for alle landets kommuner. Metodene er forbedret og alle utslipp er beregnet på nytt tilbake til år 2009. År 2009 blir dermed det første året vi har tall på kommune og fylkesnivå for utslipp av klimagasser. Utviklingen for de fylker og kommuner som fra 2020 inngår i Viken viser en tydelig trend med årlige reduserte klimagassutslipp.

Når vi ser på kilder til utslipp i Viken, har de største reduksjonene i klimagassutslipp kommet fra veitrafikk, oppvarming (her næringsbygg og husholdninger) og industri. I tidsperioden 2009 – 2017 har reduksjonen innen veitrafikk vært på 461 tusen tonn CO2-ekvivalenter (20 prosent), innen oppvarming 125 tusen tonn (39 prosent), og innen industri på 124 tusen tonn (24 prosent). Samlet har reduksjonen av klimagasser i perioden 2009 – 2017 vært på 773 306 tonn CO2-ekvivalenter.

De kildene som har økt utslippene i tidsperioden 2009 – 2017 er sjøfart, jordbruk, luftfart og i særdeleshet annen mobil forbrenning. Økningen har vært på 321 237 tonn CO2-ekvivalenter.

Endring i utslipp av klimagasser i Viken i 1000 tonn CO2-ekvivalenter 2009-2017 - Klikk for stort bilde Stein-Owe Hansen

Annen mobil forbrenning gjelder bruk av avgiftsfri diesel til motorredskaper, traktorer, anleggsmaskiner mv. Avgiftsfri diesel skal ikke brukes av kjøretøy som er ment for vegtrafikk. I perioden 2009 – 2017 har forbruket av avgiftsfri diesel økt med tilnærmet 100 prosent, tilsvarende et merutslipp fra 2009-nivå på 210 634 tonn CO2-ekvivalenter.

Endring i utslipp av klimagasser i Viken i prosent 2009-2017 - Klikk for stort bilde Stein-Owe Hansen

Regionale forskjeller i utslipp av klimagasser 2009 - 2017

Mens økningen i utslipp fra annen mobil forbrenning i perioden 2009 – 2017 har vært i overkant av 40 prosent for Østfold og Akershus, har økningen i Buskerud vært på tilnærmet 200 prosent (tilsvarende 155 858 tonn CO2-ekv.). Mye av dette skyldes etablering av en eller flere store videreforhandlere av avgiftsfri diesel i Øvre Eiker. Økningen i Buskerud forklarer dermed det aller meste av økningen for annen mobil forbrenning i Viken.

I Buskerud har det ellers vært en betydelig reduksjon i utslipp fra industri, energiforsyning, og fra veitrafikk. I Østfold har det vært stor reduksjon i utslipp fra industri, energiforsyning, oppvarming, veitrafikk og luftfart (med nedleggelsen av Rygge lufthavn). I Akershus har det derimot vært en økning i utslipp fra industri, energiforsyning, og særlig luftfart (økt passasjertrafikk fra Oslo lufthavn på Gardermoen), men en betydelig reduksjon i utslipp fra veitrafikk og oppvarming.

For fylkene hver for seg har det i perioden 2009 – 2017 vært en reduksjon i klimagassutslipp på 13 prosent i Østfold, 10 prosent i Akershus, 4 prosent i Buskerud, og 12 prosent til sammen i de tre nye kommunene i Viken.

Kilder, tall og mer informasjon

Klimagasser er gasser i atmosfæren som bidrar til global oppvarming. Statistikken her viser utslipp av de tre klimagassene karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O), fordelt på ni sektorer i norske kommuner og fylker. Siden de ulike gassene har ulik effekt eller bidrag til den globale jordoppvarmingen, er effekten av de enkelte gassene omregnet til en felles enhet/ekvivalent, lik den effekt CO2 har på klima. Utslippet regnes derfor i CO2-ekvivalenter.

Finn mer informasjon om tall og klimautslipp:

Tekst: Stein-Owe Hansen