Fakta om Viken: Norges kornkammer - Viken fylkeskommune

Fakta om Viken: Norges kornkammer

Viken har landets beste matjord og svært gode forutsetninger for å produsere mat effektivt. 

en åker - Klikk for stort bilde Camilla Aarsrud, Østfold fylkeskommune

De lavtliggende områdene rundt Oslofjorden er svært verdifulle jordbruksområder for matproduksjon. Jorda er næringsrik og jordbruksarealet er stort og sammenhengende, i motsetning til mange andre steder i landet. Det gir god produktivitet, og muligheter for store landbruksenheter med effektiv drift.  Samtidig er det nettopp i områdene rundt Oslofjorden at befolkningsveksten er størst, og nedbyggingen av landbruksarealer er mest omfattende og går raskest.

Jordbruksareal

I Norge er 3,4 prosent av landarealet dyrket eller dyrkbar jord. I Østfold er hele 18,1 prosent jordbruksareal, i Akershus 16,3 prosent og i Buskerud 3,8 prosent. For Viken samlet blir andelen 9,5 prosent. Av arealet i Norge som er dyrket, er det kun 30 prosent som egner seg til å dyrke matkorn. Svært mye av dette arealet ligger i Østfold og Akershus.

Det er til sammen ca. 6 400 jordbruksbedrifter i Viken-fylkene. De er i antall nokså likt fordelt mellom fylkene.

For hele landet er den gjennomsnittlige størrelsen på jordbruksarealet per gårdsbruk på 244 dekar. I Akershus og Østfold, hvor de største gårdene ligger, er snittet per driftsenhet på over 330 dekar. Jordbruksarealet for gårdsbrukene i Buskerud ligger rundt landsgjennomsnittet.

Befolkningsvekst truer matproduksjonen i Viken

Det totale jordbruksarealet for landet samlet har økt de siste 25 årene. Men den beste jorda hvor vi kan produsere korn, poteter og grønnsaker er blitt redusert over tid. Denne jorda finner vi blant annet i Østfold, Akershus og Buskerud. Forklaringen på dette paradokset er at mer av utmarka (mindre verdifull jord) er blitt ryddet og nydyrket i landet vårt og brukt til innmarksbeite, mens dyrkbar jord er blitt omdisponert eller tatt ut av drift.Kilde: SSB, statistikkbanktabell 07903 og 08123 - Klikk for stort bildeFiguren over viser omdisponert dyrket og dyrkbart areal og godkjent nydyrket areal i Viken-fylkene fra 2005 til 2017. I løpet av denne tiden er dobbelt så mye dyrket og dyrkbart areal omdisponert til andre formål enn landbruk (27 589 dekar), enn det arealet som er nydyrket (13 930 dekar). I Akershus er like mye areal omdisponert som i Østfold og Buskerud til sammen.

Kilde: SSB, Artikkel: Mindre matjord forsvinner, 18.06.2018 - Klikk for stort bildeFiguren over viser hva matjorda i hovedsak blir omdisponert til. Den største andelen av jorda som tas ut av drift i Norge omdisponeres til bebyggelse og dernest til samferdselsformål.

Stor produksjon av bygg, havre og hvete i Viken

I Norge er det tre fylker som er store på kornproduksjon. Det er Østfold, Akershus og Hedmark. Statistisk sentralbyrås viser at for 2017 ble det produsert om lag 297 000 tonn korn i Østfold, og 275 200 tonn i Akershus. Samlet produserte landbruket i Østfold, Akershus og Buskerud 657 000 tonn korn i 2017. Det utgjør halvparten av all kornproduksjon i landet. Det aller meste er bygg, dernest havre og hvete.

Kornprodusentene i Østfold produserer det aller meste av hveten i landet, mens det meste av byggen blir produsert i Hedmark. Akershus er landets neste største kornprodusent etter Østfold. Tørkesommeren i fjor ble en katastrofe for landbruket, og resulterte blant annet i at kornproduksjonen ble halvert fra 2017.

Graf over produsert korn i Viken 2017 - Klikk for stort bildeFiguren under viser de mest produktive områdene for produksjon av ulike kornslag. Østfold, Akershus og Hedmark har de største avlingene i kg per dekar for hvete, bygg og havre, mens Vestfold har særdeles gode vilkår for dyrking av rug og rughvete.

Graf over avling av ulike kornslag - Klikk for stort bilde

Kilder

  • Omdisponert og nydyrket areal: SSB, statistikkbanktabell 07903 og 08123
  • Hva om disponeres jorda til: SSB, Artikkel: Mindre matjord forsvinner, 18.06.2018
  • Produsert korn i alt, og avling i kg per dekar: SSB, statistikkbanktabell 04610. (Tallene for Akershus inkluderer Oslo, men Oslos andel av kornproduksjonen er helt marginal. Oslo er derfor ikke nevnt eksplisitt).

Tekst: Stein-Owe Hansen