Forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Hovedprosjektleder for Viken-prosjektet, Harald K. Horne, la torsdag 21. november fram forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-23 for Viken fylkeskommune.

Klikk for stort bildeHovedprosjektleder Harald K. Horne Tone Stenbek

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 for Viken fylkeskommune har en årlig budsjettramme på om lag 14,1 milliarder kroner. Investeringene i perioden er på 16,9 milliarder kroner, hvorav 3,8 milliarder kroner er investeringer finansiert av bompenger og belønningsmidler fra staten.

Budsjettforslaget er summen av de gjeldende vedtatte økonomiplaner for Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner, og følger opp styringssignaler og vedtak i Fellesnemnda for Viken. 

-Det er lagt opp til et budsjett i balanse i 2020. Fra 2021 er det budsjettert med større utgifter enn inntekter, noe som vil bety at det må gjøres tiltak og prioriteringer framover. I forslaget er det kun lagt inn et generelt kutt i drifsrammene fra og med 2021, men det er ikke konkretisert hvilke effektiviseringstiltak eller konkrete kutt som skal gjennomføres. Dette blir opp til det nye fylkestinget å ta stilling til i løpet av 2020, sier hovedprosjektleder Harald K. Horne.

Befolkningsvekst i Viken

Det blir en sterk befolkningsvekst i Viken i årene framover, med 60 000 flere innbyggere fra 2019 til 2023.

-Innen videregående opplæring foreslås det å styrke budsjettet i tråd med elevtallvekst, samt for voksenopplæring og fagopplæring. Det vil også kreve store investeringer for å bygge ut flere elevplasser, samt for vedlikehold av bygningsmasse, sier Horne.

Det investeres på samferdselsområdet for 7,6 milliarder kroner i 4 års-perioden. Av dette utgjør investeringer i Fornebubanen, ny sentrumstunnel og sikringsanlegg på T-bane 2,5 milliarder kroner. I tillegg investeres det 1,1 milliarder kroner i gang- og sykkelveier, og over 1,7 milliarder kroner i store utbedringstiltak på fylkesvei. 

Innen kollektivtransport er det lagt opp til et tilskudd på 2 milliarder kroner i 2020, og til sammen 530 mill. kr fra Oslopakke 3, belønningsmidler, Bypakke Nedre Glomma og Buskerudbysamarbeidet.

For kultur er det lagt opp til et driftsbudsjett på 389 mill. kr, i tillegg kommer betydelige statlige tilskuddsmidler. Budsjettforslaget for næringsutvikling er på 111,7 mill. kr i 2020. På tannhelse er det lagt opp til et budsjett 469,4 mill. kr i 2020, samt midler til blant annet miljø og folkehelsetiltak.

-Med en sterk vekst i utgiftene i økonomiplanene for dagens tre Viken-fylkeskommuner, er det i 2020 behov for å gjennomgå vedtatte investeringsprosjekter og rådsområdenes driftsbudsjetter for å sikre at Viken får en bærekraftig økonomi i årene etter 2020. Det er også viktig å hente ut mulig effektiviseringsgevinster og annen gevinstrealisering av blant annet arbeidet med digitalisering og felles systemer og tjenester. I 2020 blir dette et viktig arbeid å ta fatt på, sier hovedprosjektleder Harald K. Horne.

Innstilling

Forslaget til budsjett og økonomiplan ble behandlet i forretningsutvalget (midlertidig fylkesutvalg) 27. november 2019. Forretningsutvalget avga innstilling til fylkestinget som under:

 

Videre prosess

Fylkestinget skal behandle sak om årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-23 den 12. desember 2019