Høring om statsbudsjettet - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Høring om statsbudsjettet

Fornebubanen, vedlikehold på fylkesveiene og Oslofjordforbindelsen var noen av sakene som Kristoffer Robin Haug, nyutnevnt fylkesråd for kollektivtrafikk, tok opp på budsjetthøring i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget tirsdag 22.oktober.

Klikk for stort bildeKristoffer Robin Haug (t.v.), fylkesråd for kollektiv i Viken fylkeskommune og fylkesdirektør for infrastruktur Knut Sletta deltok på høring om statsbudsjettet i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Jan Ivar Bøe   

-Skal fylkeskommunene ha mulighet til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet må rammene til fylkeskommunene økes kraftig, var budskapet til Kristoffer Robin Haug (MDG). 

Haug tok også opp finansieringen av overføringen av Sams veiadministrasjon.

-Fylkeskommunene må få overført midler i henhold til oppgavene som skal løses, og at fylkeskommunene ikke skal betale for utstyr som overføres fra Statens vegvesen, sa Kristoffer Robin Haug. 

Avgift på biodrivstoff

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 innføres det veibruksavgift på alt flytende biodrivstoff, både innenfor og utenfor omsetningskravet, samtidig som omsetningskravet økes til 20%. Biodiesel er et svært viktig tiltak for å redusere klimagassutslipp fra kollektivsektoren.

- For utviklingen av et miljøvennlig kollektivtilbud er det viktig å sørge for at kostnadene ved å redusere egne utslipp ikke går på bekostning av kvaliteten i kollektivtilbudet. For Viken er det estimert at de økte kostnadene som følge av veibruksavgiftsendringen kan utgjøre 117 millioner kroner på årsbasis, påpekte Haug.

Oslofjordforbindelsen er viktig

Oslofjordforbindelsen er en svært viktig omkjøring for Oslo, og Viken fylkeskommune er opptatt av fortgang i bygging av nytt tunnelløp. I NTP 2018-2029 er det prioritert å bygge nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen i første seksårsperiode. -Vi henstiller derfor til at det legges opp til rask anleggsstart og en rasjonell gjennomføring, sa Haug.

Statlig bidrag til Fornebubanen

I forslaget til statsbudsjett er det på bakgrunn av forpliktelsene i gjeldende bymiljøavtale for Oslo og Akershus satt av 768 millioner kroner i statlig tilskudd til Fornebubanen.

-For å sikre planlagt anleggsstart våren 2020, vil det være av betydning at det også gjennom statsbudsjettet tydelig bekretes at Staten vil finansiere minimum 50 prosent av prosjektet i tråd med gjeldene bymiljøavtale. Det er viktig å få på plass, mens vi venter på forhandlingene om økt statlig bidrag opp til 65 prosent som nevnes i Statsbudsjettet, sa Kristoffer Robin Haug.

Framdrift på InterCity

Stortinget vedtok våren 2017, i forbindelse med behandlingen av NTP 2018-2029, full utbygging av InterCity innen 2032/2034 med dobbeltspor helt frem til Lillehammer, Skien og Halden – og med byggestart på Ringeriksbanen i 2021. Haug uttrykte bekymring for at det ikke settes av tilstrekkelige midler til planlegging og videre utbygging.

-Viken ber derfor Stortinget bidra til at framdriften på de ulike IC-strekningene følger vedtatt NTP 2018-2029 og at rammene i statsbudsjettet for 2020 justeres i tråd med dette, sa Haug til medlemmene i Transport- og kommunikasjonskomiteen.