Investeringsplaner må vurderes på nytt dersom energiaksjer gis bort til kommunene - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Investeringsplaner må vurderes på nytt dersom energiaksjer gis bort til kommunene

Viken-politikerne forutsetter at fylkeskommunenes energi-inntekter i sin helhet overføres til Viken fylkeskommune fra 1. januar 2020.

Klikk for stort bildeBRUKES TIL SKOLER: Energiinntektene skal brukes på blant annet videregående skoler, påpeker flere politikere i fellesnemnda for Viken. Illustrasjonsfoto: Trine Sirnes

- Vi trenger disse inntektene for å gi våre innbyggere gode skoler og veier, sa Lars Salvesen fra Akershus Kristelig Folkeparti i fellesnemndas møte.

Denne våren pågår det som kjent en debatt om hva som skal skje med Østfold, Buskerud og Akershus eierposter i sine respektive energiselskaper etter 1. januar 2020 - datoen da de tre fylkeskommunene blir til Viken fylkeskommune.

I fellesnemndas vedtak 2. mai forutsettes det at fylkeskommunenes verdier knyttet til energiselskapene i sin helhet overføres til Viken fylkeskommune uten endringer hverken på kort eller lengre sikt.

Vedtaket er i tråd med hovedprosjektleders innstillingsforslag, og ble fattet mot seks stemmer (en fra Senterpartiet, tre fra Arbeiderpartiet og to fra Fremskrittspartiet).  

Østfold Senterpartis Johan Edvard Grimstad fremmet videre et tilleggsforslag om at fellesnemnda forutsetter at hvert av fylkene går inn i Viken med en økonomiplan som er i balanse.

Fellesnemnda stilte seg enstemmig bak dette.

Debatt i Østfold

Det er som kjent spesielt eierskapet Østfold fylkeskommune har i Østfold Energi som skaper diskusjon denne våren. Østfold fylkeskommune eier i dag halvparten av Østfold Energi. Den andre halvparten eies av 13 kommuner i Østfold.

12 av ordførerne i de 13 eierkommunene krever at Østfold fylkeskommunes eierandel i Østfold Energi blir fordelt på kommunene i Østfold ut fra kommunenes folketall.

Da fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune 25. april behandlet en sak om eierskapet i Østfold Energi fikk ingen forslag flertall. Blant alternativene som diskuteres i Østfold er at fylkeskommunen gir bort alle sine aksjer til kommunene fra 2020, deler av aksjene etter rundt 12-15 år, eller å beholde alle aksjene selv.

Østfold-politikerne skal nå gjøre et nytt forsøk på å enes om en løsning i et ekstraordinært fylkesutvalg 8. mai.

Investeringer usikre uten energiinntektene

Et av kjernepunktene i debatten er at mange er usikre på om planlagte investeringer - hvor skoleinvesteringer er de største - kan gjennomføres dersom fylkeskommunenes energiinntekter ikke blir med inn i Viken.

- Det vil ikke være akseptabelt for Viken at energiaksjene overdras til kommunene i Østfold fra 1.januar 2020. Hvis dette skulle bli utfallet må Østfold fylkeskommune revidere sine investeringsplaner, heter det blant annet i hovedprosjektleder for Vikens vurdering.

Alle tre fylkeskommunene vil, på ulikt vis, hente ut frie midler fra sitt eierskap i energiverkene tilsvarende dagens utbytte, når de samles til Viken fylkeskommune fra 2020. Dette tilsvarer anslagsvis 200-250 millioner kroner fordelt på inntil 150 millioner kroner fra Akershus, 50 millioner kroner fra Buskerud og 35 millioner kroner fra Østfold.

Men dersom Østfolds inntekter skulle falle bort, frykter mange at også Akershus og Buskeruds bidrag faller bort.

Les også: Energiinntekter blir viktig for Vikens innbyggere

I fellesnemndas møte 2. mai foreslo Vibeke Limi fra Akershus Fremskrittsparti at energiaksjene fordeles til kommunene før Akershus og Østfold går inn i Viken, på tilsvarende måte som Buskerud skal.

- På den måten forvaltes innbyggerne verdier på en best mulig måte, mente hun.

Forslaget fikk kun to Frp-stemmer og en Senterparti-stemme og falt.