Inviterte Viken til medvirkning i NTP-arbeidet - Viken fylkeskommune

Inviterte Viken til medvirkning i NTP-arbeidet

Vi ønsker en sterkere og tidligere involvering fra de nye fylkeskommunene i arbeidet med Nasjonal transportplan, sa Anders Werp, statssekretær i Samferdselsdepartementet til fellesnemnda i Viken fylkeskommune.

Klikk for stort bilde

Fjellovergangene mellom øst og vest var ett av temaene på fellesnemndas møte på Geilo 21. mars.

Statssekretæren rettet en klar invitasjon til Viken fylkeskommune:

- Viken må ta en tydelig posisjon og formidle regionens behov innen for samferdsel, og bygge en helhetlig argumentasjon om utfordringer, behov og løsninger, sa Werp. 

Werp pekte på at kvaliteten og samfunnsnytten for prosjektene vil få større plass i kampen om samferdselskronene.

–Medvirkning og samarbeidet med fylkene er derfor viktig for en riktig prioritering, og vi har store forventinger til fylkenes innspill til NTP-prosessen. Vi ønsker en sterkere regionalpolitisk involvering i den statlige samferdselsplanleggingen, sa Anders Werp.

Han pekte på at Rv 7 over Hardangervidda og Rv 52 over Hemsedal blir en del av et helhetlig og forsterket veinett fra øst til vest, der det legges opp til en funksjonsdeling. – Det jobbes nå med løsninger for utbedring av Rv 7, sa Werp.

Klikk for stort bilde- Det er viktig at vi nå ikke bare gir innspill på utfordringene vi har, men vi må også mene noe om løsningene og prioriteringer, sa Tor Prøitz (H) fra Østfold.

Gro R. Solberg fylkesdirektør samferdsel i Buskerud fylkeskommune og Morten Ask, prosjektleder Statens vegvesen, orienterte om den nasjonale utredninger for fjellovergangene øst-vest.

I utredningen er Rv. 52 over Hemsedal utpekt som hovedåre for næringstransport og Rv 7 over Hardangervidda har hovedprioritet på person- og turisttrafikk.

Næringsutvikling og reiseliv i distriktskommuner

Over 10 000 personer jobber direkte eller indirekte i reiselivet i Buskerud. I 2010 omsatte reiselivet for 6, 2 milliarder kroner, i 2016 økte dette til 6,7 milliarder kroner. I Hallingdal jobber en av tre arbeidstakere med reiseliv.

Geilo er en av landets største turistdestinasjoner og er nummer fem med antall overnattinger i Norge.

Denne regionen har et stort potensiale i forhold til satsingen på reiseliv, som Innovasjon Norge og regjeringen har sagt skal være en av de fire hovedsatsingene som Norge nå står over for.

Klikk for stort bilde

Stian Skarsten, daglig leder Visit Geilo, og Elin Halland Simensen, prosjektleder Fjellnettverket, orienterte politikerne i Viken om utfordringene små bygdesamfunn har med å skape attraktive lokalsamfunn.

- Over 70 prosent av innbyggerne på Geilo har arbeid med tilknytning til reiseliv, poengterte Skarsten og pekte på fem punkter som er viktige for å skape suksesshistorier:

  1. naturlige forutsetninger
  2. overnatting
  3. gode tilkomstveier
  4. attraksjon
  5. identitet

- Vi trenger folk som vil jobbe i reiselivsnæringen, og det nye fagskoletilbudet som kommer her på Geilo er en sterkt ønsket satsing, sier han.

Reislivsfagskolen på Geilo er et samarbeide mellom fylkeskommunen og næringen.

Det er et mål om skolestart for reiselivsfagskolen høsten 2019. Det første skoleåret vil det være 20 elever.

Reislivsfagskolen på Geilo vil være organisert som en del av Fagskolen Tinius Olsen som er en godkjent fagskole.

Kjersti Bærug Hulbakk, konstituert fylkesrådmann i Buskerud fylkeskommune, innledet om samhandling med kommunene og komuneregionene. Trond Rønningen, assisterende Fylkesmann i Viken, snakket om Fylkesmannens behov for samhandling med og statlig samordning overfor kommunene.

Hilde Søraas Grønhovd, administrativ leder for regionrådet i Midt-Buskerud, poengterte viktigheten av samhandling med kommuneregionene, og mente Buskerud har en god modell for hvordan fylkene kan jobbe godt med regionene om samfunnsutvikling.