Notiser: Pasienttilbud, trepartssamarbeid og medvirkningsorganer  - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Notiser: Pasienttilbud, trepartssamarbeid og medvirkningsorganer 

Dette er noe av det viktigste som skjedde i fellesnemnda for Viken fylkeskommunes møte 13. juni.

Klikk for stort bildeMØTE: Fellesnemnda for VIken fylkeskommune hadde møte i Fredrikstad 13. juni. FOTO: Hallvard Mørk Tvete Hallvard Mørk Tvete

 

Møtet fant sted på Scandic City i Fredrikstad.   

Trepartssamarbeidet videreføres 

Det etableres en fast møtearena fra 1. januar 2020 mellom Viken fylkeskommune, NHO Viken Oslo og LO Viken Oslo. 

- Det norske trepartssamarbeidet regnes som unikt i internasjonal sammenheng. Et velorganisert arbeidsliv med relativt jevnbyrdige maktforhold mellom partene har lagt fundamentet for et samordnet samarbeid som har bidratt til små forskjeller og sikret at norske bedrifter har opprettholdt konkurranseevnen, heter det blant annet i saken.  

Dette synet stiller det store flertallet i fellesnemnda seg bak.  

-Den norske modellen er helt spesiell, så dette er en veldig bra sak, sa Kristelig Folkepartis Britt Gulbrandsen.  

Fremskrittspartiet var de eneste som stemte imot å formalisere trepartssamarbeidet. 

- Vi er for samarbeid, men å ha et formelt organ for dette, mener vi gir en for tett sammenveving av de forskjellige feltene i samfunnslivet vårt, argumenterte Frps Arne Rune Gjelsvik fra talerstolen.  

 Arbeiderpartiets Tonje Brenna var blant dem som var uenig i dette. 

-  Å være for samarbeid, men mot formalisering, er litt som å kline på fest, men nekte å kalle seg for kjærester. Trepartssamarbeidet er grunnlaget for et sivilisert og organisert arbeidsliv. Det finner sted på kommunalt og statlig nivå, og derfor er jeg glad for at også Viken fylkeskommune er med helt fra start, sa Brenna.   

Hele saken kan leses her 

Harmoniserer tannhelsetilbudet i Viken 

Brukerne av det offentlige tannhelsetilbudet i dagens Buskerud, Akershus og Østfold skal få et likeverdig tilbud når fylkene slås sammen til Viken fylkeskommune fra 2020.  

Tannhelsetjenestene i Akershus, Østfold og Buskerud har ulike modeller for vakttilbud utenom ordinær arbeidstid. Fellesnemnda vedtok 13. Juni at vakttilbudet for tannhelsetjenester skal utredes og organiseres slik at pasientene får et likeverdig tilbud i hele Viken fylkeskommune fra 1. januar 2020.  

Det gis et likeverdig tilbud i Akershus, Østfold og Buskerud til de pasientgruppene som har et lovfestet tannhelsetilbud. I tillegg kan fylkeskommunene vedta å prioritere andre pasientgrupper, og dagens fylkeskommuner har gjort noe ulike prioritering av disse øvrige pasientgruppene.  

Fellesnemnda ber om at problemstillingen knyttet til tannhelsetilbud til andre persongrupper avklares i forbindelse med fylkesrådets framleggelse av budsjett for 2020.  

Hele saken om harmonisering av tannhelsetilbudet kan leses her 

Fellesnemnda vedtok også å inngå samarbeid med nye Innlandet fylkeskommune om Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) slik at TkØ fortsatt skal være et godt regionalt odontologisk kompetansesenter som skal sikre kvalitet, tilgjengelighet og utvikling innenfor tannhelsetjenesten i Innlandet og Viken.  

Hele saken om Tannhelsetjenestens kompetansesenter kan leses her 

Det nye fylkestinget skal behandle sak om lobbyregister 

Venstres Solveig Schytz og Anders Wengen har stilt spørsmål om fellesnemndas leder vil sørge for at nemnda får fremlagt en sak om muligheten for å innføre et lobbyregister i Viken. 

Lobbyvirksomhet vil si at interesseorganisasjoner, bedrifter, pressgrupper og privatpersoner forsøker å påvirke offentlige beslutningsprosesser og folkevalgte politikere for å fremme eller tilgodese en bestemt interesse. 

I en sak som ble framlagt for fellesnemnda 13. juni har fylkesadvokaten gjennomgått flere alternativer til hvordan åpenhet og innsyn best kan praktiseres, hvor lobbyregister er et av disse alternativene.   

I møtet la Venstre fram forslag om at det nye fylkesrådet i Viken skal legge fram modeller for lobbyregister basert på det Trondheim kommune praktiserer. 

Forslaget falt, og selv om alle mente åpenhet var viktig, pekte flere på at lobbyregister også kan ha ulemper. 

-Det gir noen unødvendige begrensninger. Mange mindre aktører kan oppfatte det som komplisert, og når vi er ute og snakker med folk hele tiden, kan det være vanskelig å avgjøre hva som skal føres opp, sa Vibeke Limi fra Fremskrittspartiet.  

Senterpartiets Johan Edvard Grimstad var inne på det samme. 

- Jeg ønsker ikke at det er bare de med penger og ressurser som kan drive lobbyisme. Vi skal være tilgjengelig. Jeg er hele tiden ute og “prekær” med folk, og da kan det bli trøblete å vite når man skal registrere, sa han.  

I vedtaket heter det blant annet at fellesnemnda anmoder det nye fylkesrådet om komme tilbake til Viken fylkesting med gode kjøreregler for å sikre slik åpenhet, innsyn og hindre utilbørlig påvirkning gjennom et godt etisk regelverk for folkevalgte i Viken fylkeskommune.  

Hele saken kan leses her 

Etablerer medvirkningsorganer i Viken 

Fellesnemnda vedtok å etablere ulike organer for medvirkning fra ulike befolkningsgrupper.  

Det skal etableres Råd for personer med funksjonsnedsettelser, Eldreråd, et interimsstyre for Ungdommens fylkesråd, Viken Fylkeselevråd og et Flerkulturelt råd. De ulike rådene skal være sammensatt av 9 representanter fra relevante organisasjoner i Viken og tre politiske representanter. 

Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet fremmet forslag om å ha politikere representert i organene. 

- Det er viktig å med seg det beste fra de tre fylkeskommunene, men bra dette kan justeres underveis. Med politikere representert i rådene, kan det bli en fin dialog mellom politikere og organisasjonene, sa Tonje Brenna i fellesnemndas møte. 

Høyres Simen Nord fremmet forslag om å etablere et Viken Fylkeselevråd.

- Hensikten et fylkeselevråd er å sikre medvirkning fra elever på de videregående skolene i Viken, sa Simen Nord. Det skal utredes nærmere hvordan modellen skal fungere.

Fylkestinget i Viken bør vurdere å gi organene møte- og talerett i fylkestinget og komiteer i de sakene organene behandler, vedtok fellesnemnda. Det legges opp til at leder og nestleder fra hvert av medvirkningsorganene møter fylkesordfører, fylkesrådsleder og relevante fylkesråder to ganger i året.  

Medvirkningsorganene skal ivareta interessene til befolkningsgrupper som er underrepresentert i politikken. Det vil være viktig for Viken fylkeskommune både som samfunnsutvikler og som tjenesteyter å sørge for innbyggermedvirkning og ivaretakelse av medvirkningsorganer som sikrer reell påvirkning på en god måte, heter det i saksframlegget. 

Medvirkningsorganene er fylkeskommunens høringsinstans i saker som gjelder de respektive befolkningsgruppene. De skal være et møtested og en plass for dialog mellom representantene og fylkeskommunen. Organene har rådgivende myndighet innenfor sitt saksfelt, og har også mulighet til å selv kunne sette saker som opptar befolkningsgruppen på dagsorden. 

Organisering av medvirkningsorganene kan justeres/endres i løpet av fylkestingsperioden. 

Hele saken kan leses her. 

Jobber for felles praksis for fordeling av spillemidler  

Fra og med neste år skal Viken fylkeskommune fordele spillemidler til idrett og fysisk aktivitet, kulturbygg samt ulike statlige ordninger innen friluftsliv. Trolig vil dette dreie seg om rundt 350-400 millioner kroner.  

Det er det kommende fylkestinget i Viken som skal vedta en felles praksis for forvaltning av spillemiddelordningen. Men inntil en slik ordning er på plass skal de gamle fylkenes praksis følges innenfor de tidligere fylkesgrenser. Det vil si at det er de gamle fylkenes handlingsprogram og prioriteringspraksis som gjelder for kalenderåret 2020.  

Hele saken kan leses her