Ønsker at Viken skal lede an internasjonalt i det grønne skiftet

Viken kan ta ledertrøya i gjennomføringen av det grønne skiftet. Det tror flere politikere i fellesnemnda for den nye fylkeskommunen.

OFFENSIV: Hanne Lisa Matt (MDG) har høye klimaambisjoner på Vikens vegne. Foto: Carsten Øhrn, Buskerud fylkeskommune - Klikk for stort bildeOFFENSIV: Hanne Lisa Matt (MDG) har høye klimaambisjoner på Vikens vegne. Foto: Carsten Øhrn, Buskerud fylkeskommune

Norge har tilsluttet seg FNs klima og bærekraftmål. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Fellesnemnda for Viken fylkeskommune har tidligere blitt enige om å legge disse målene til grunn for samfunnsutviklingen i Viken.

Størrelse gir fortrinn

Og Vikens størrelse - som landets mest folkerike fylkekommune med 1,2 millioner innbyggere - medfører stort ansvar og store muligheter, mener Miljøpartiet De Grønnes representanter i fellesnemnda Øyvind Solum og Hanne Lisa Matt.

– Dette kan gi Viken et stort fortrinn, både nasjonalt og internasjonalt, å lede an i det grønne skiftet, og gjennom samordnet innsats bidra til å oppfylle målene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål, påpeker de to.

I et spørsmål til fellesnemndas leder - hvor kortversjonen er at MDG-politikerne ønsker svar på hvordan Viken fylkeskommune skal møte klimautfordringene og oppfølgingen av bærekraftmålene - foreslår de også fire punkter som skal bidra til god gjennomføring. Hovedpunktene i forslagene er:

  • Viken fylkeskommune skal være et foregangsfylke innen klima, miljø og bærekraft
  • Administrasjonen bes utvikle en årlig bærekraftrapport som bør komme samtidig eller før fremlegging av årlig økonomiplan
  • Sammen med rapporten skal det følge et klimaregnskap, samt et klimabudsjett 
  • Hovedfokus for klima- og bærekraftrapporteringen er fylkesadministrasjonens myndighetsområder og oppgaver, og hvordan Viken bedre kan fremme en omlegging til mer bærekraftige og klima- og miljøvennlige løsninger i fylkeskommunen.

Lederen er enig

Leder av fellesnemnda, Anette Solli fra Høyre, deler Solum og Matt sin beskrivelse av at Viken fylkeskommune skal drive en ansvarlig og helhetlig politikk og at Viken som samfunnsutvikler bør ha en betydelig påvirkningskraft på en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom samarbeid, partnerskap og dialog med andre aktører i og utenfor fylket. Dette gjelder også utenfor landets grenser gjennom prosjektsamarbeid med internasjonale forbindelser.

– Fellesnemnda har gjort et viktig vedtak om å legge FNs 17 bærekraftsmål som grunnlag for etableringen av Viken fylkeskommune og i å sette mål for Viken-samfunnet i regional planstrategi, heter det i svaret Solli presenterte i fellesnemndas møte 8. oktober.

Videre svarte Solli blant annet:

– Fellesnemda har tydelig forutsatt at vi skal få frem et helhetlig kunnskapsgrunnlag om Viken-samfunnets bærekraftsstatus og dette arbeidet skal vi i fellesnemnda følge etter hvert som arbeidet med regional planstrategi går framover. Denne prosessen skal vi gjøre i tett samarbeid med aktørene i Viken og vi skal sammen komme fram til utviklingsmål for Viken-samfunnet. Disse vil også være førende for hvordan vi drifter vår egen virksomhet, samt hvilke hvilke planer og strategier vi legger for fylkeskommunen.

Her kan du lese mer om FNs bærekraftmål

Fant du det du lette etter?