Opprettet politiske arbeidsgrupper – skal stake ut kursen - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Opprettet politiske arbeidsgrupper – skal stake ut kursen

Fellesnemnda for Viken fylkeskommune hadde sitt tredje møte 2. februar på Fornebu. Her ble veien videre med byggingen av den nye fylkeskommunen meislet ut. Det ble opprettet seks politiske arbeidsgrupper som skal jobbe med blant annet mål og visjon, styringsform og organisering og samfunnsutviklerrollen.

Fellesnemndas møte på Fornebu 2. februar 2018. Fylkesordførerne Anette Solli, Ole Haabeth og Roger Ryberg. - Klikk for stort bildeFellesnemndas møte på Fornebu 2. februar 2018. Fylkesordførerne Anette Solli, Ole Haabeth og Roger Ryberg.

– Vi har på dette møtet blant annet nedsatt de seks politiske arbeidsgruppene. Vi har blitt enige om sakene som ble behandlet, og hatt gode diskusjoner, sier fylkesordførerne Anette Solli, Roger Ryberg og Ole Haabeth.

Fellesnemnda vedtok mandat og fylkespolitikerne som skal sitte i arbeidsgruppene. Det fra 9 til 12 politikere i hver arbeidsgruppe, alle med representanter fra de tre fylkene.

Politiske arbeidsgrupper

De seks politiske arbeidsgruppene skal jobbe videre med følgende oppgaver:

  1. Visjon, mål, verdier og symboler for Viken fylkeskommune
  2. Styringsform, eierskap og organisering av Viken fylkeskommune
  3. Oppfølging av ekspertutvalgets arbeid
  4. Delegasjon, økonomiske handlingsregler, politisk reglement
  5. Valg 2019
  6. Samfunnsutviklerrollen

De politiske arbeidsgruppene skal rapportere og komme med anbefalinger til fellesnemnda, som skal ha oversikt og ta beslutninger.

Klikk for stort bilde

Kommunikasjonsstrategi

Fellesnemnda vedtok kommunikasjonsstrategi for arbeidet med etableringen av Viken fram mot 2020. Fellesnemnda ble vedtatt. Fellesnemnda understreket at det er viktig å sørge for kjennskap til den nye fylkeskommunen blant befolkning, medie og relevante målgrupper.

Nye oppgaver til fylkeskommunene – ekspertutvalget

Fellesnemnda fikk en kort gjennomgang av ekspertutvalgets forslag til nye oppgaver for fylkeskommunene, som ble lagt fra 1. februar. Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget har sett på hvilke oppgaver som kan overføres til fylkeskommunene, for å bidra til å styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer brukervennlig forvaltning, en bedre offentlig ressursbruk og bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

Ekspertutvalgets forslag vil tas opp på det neste møte i fellesnemnda 5. mars. En av de politiske arbeidsgruppene har videre som oppgave å følge opp ekspertutvalgets arbeid, og prosessen fram til behandling av saken i Stortinget.

– Vi i fellesnemnda for Viken har alle en viktig oppgave framover for å sørge for at ekspertutvalgets anbefalinger blir fulgt opp, sa Lars Salvesen (KrF), fylkesvaraordfører i Akershus, og medlem i fellesnemda.

Prosjektkontor

Det skal opprettes et prosjektkontor som skal arbeide med etableringen av Viken fylkeskommune. Kontoret skal ledes av en hovedprosjektleder som i samarbeid med fylkesrådmennene og den fremtidige ledergruppen skal lede det administrative arbeidet i denne prosessen. Prosjektkontoret skal tilrettelegge for arbeidet i fellesnemnda, arbeidsutvalget og partssammensatt utvalg, og gi godt begrunnede anbefalinger/saksframlegg til de besluttende organer. Stillingen som hovedprosjektleder er nylig utlyst.

Tekst: Aleksandr Venevtsev