Slik blir drosjetjenesten i Viken - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Slik blir drosjetjenesten i Viken

Dagens løyvedistrikter og drosjereglement i Akershus, Buskerud og Østfold videreføres når Viken fylkeskommune etableres fra 01. januar. Fra 1. juli neste år har Stortinget varslet større endringer i drosjetjenesten.

Klikk for stort bilde 

Drosjetjenesten i Viken fra 01.01.2020

Fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud slås sammen til Viken fylkeskommune fra 1. januar 2020. Samtidig med fylkessammenslåingen vil vi få flere kommunesammenslåinger og flere kommuner innlemmet i det nye fylket. Vi har nå sendt ut informasjon til løyvehavere og drosjesentraler om hvordan fylkes- og kommunesammenslåinger påvirker organiseringen av drosjetjenesten:

Som hovedregel skal dagens forvaltning og organisering av drosjetjenesten videreføres så langt som praktisk mulig etter 01.01.2020. Dette betyr at:

 • Løyvedistriktene Østfold, Akershus/Oslo og Buskerud videreføres som adskilte løyvedistrikt fram til 01.07.2020. Drosjereglement for de ulike fylkene vil fortsatt gjelde. Dagens kommuner Rømskog, Røyken og Hurum følger sitt tidligere løyvedistrikt og -reglement.
 • Drosjer stasjonert i kommunene Jevnaker og Lunner, som fra 1.januar 2020 blir en del av Viken fylkeskommune, vil kjøre i Innlandet løyvedistrikt og løyvene forvaltes av innlandet fylkeskommune fram til 1. juli 2020
 • Svelvik kommune slås sammen med Drammen kommune fra 1. januar 2020. Fra denne dato vil kommunen også bli en del av løyvedistriktet Buskerud. Det innebærer at drosjer stasjonert i nedre Buskerud har plikt til å tilby drosjetjenester i «gamle Svelvik kommune».

Endringer i drosjetjenesten fra 1. juli 2020

Stortinget har vedtatt omfattende endringer i yrkestransportloven med virkning fra 1. juli 2020. Hovedpunktene i vedtaket er å:

 • Oppheve antallsreguleringen med tilhørende driveplikt.
 • Gi fylkeskommunene adgang til å tildele eneretter for drosjetransport i kommuner med innbyggerantall og befolkningstetthet under en viss terskelverdi. Hvilke kommuner dette skal gjelde er under utredning, og vil bli sendt ut på høring til våren.
 • Videreføre krav om drosjeløyve, men lempe på innholdet i løyvekravet ved å fjerne kravet om faglig kompetanse for løyvehavere.
 • Innføre 10-årige drosjeløyver.
 • Oppheve sentraltilknytningsplikten for drosjer og innføre en plikt til loggføring av alle drosjeturer.
 • Innføre fagkompetansekrav for fører av drosje.
 • Innføre krav om at søker til kjøreseddel må ha hatt førerkort i klasse B i minst to år før vedkommende kan tildeles kjøreseddel for drosje.
 • Justere hjemmelen for fylkeskommunene til å kunne stille miljøkrav til drosjer, slik at miljøkrav må knyttes til kommunegrensene.

En oversiktlig framstilling av endringene og bakgrunnen for disse fra regjeringen finnes på regjeringen.no.

Ettersom endringer i yrkestransportforskriften ennå ikke er ferdige, er det vanskelig å gå i detaljer nå om endringene fra 1. juli 2020. Vi vil komme tilbake til dette så snart som mulig i eget skriv. Informasjon vil bli lagt ut løpende på www.viken.no.

Kontakt fra 01.01.2020

Avdeling for samferdselsplanlegging og forvaltning har ansvar for forvaltning av drosjetjenesten i Viken.

Vår postadresse fra 1. januar 2020 er:

Viken fylkeskommune
Transportforvaltning
Postboks 220, 1702 SARPSBORG
e-post: post@viken.no