Statsbudsjettet for 2020 – både økninger og kutt for Viken - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Statsbudsjettet for 2020 – både økninger og kutt for Viken

Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2020 mandag 7. oktober. For landets fylkeskommuner foreslås det ikke store satsinger eller inntektsøkninger for det kommende året, men det legges fram en rekke forslag som har økonomiske konsekvenser for Viken og landets øvrige fylkeskommuner.Illustrasjonsfoto statsbudsjettet - Klikk for stort bilde  

Fylkeskommunene får fra 2020 nye oppgaver og virkemidler gjennom regionreformen, blant annet på områder som samferdsel, kompetanse og integrering, folkehelse, klima og miljø, næringsutvikling og landbruk.

Reduserte inntekter

Regjeringen foreslår 0-vekst i fylkeskommunenes frie inntekter i 2020. Frie inntekter er inntekter knyttet til rammetilskudd og skatteinntekter som fylkeskommunene fritt kan disponere uten statlige føringer eller øremerkinger. Regjeringen begrunner 0-veksten i frie inntekter med blant annet at fylkeskommunenes utgifter til den demografiske utviklingen ikke øker i 2020. Det er først fra 2021 at regjeringen vurderer at fylkeskommunenes utgifter til 16-18 åringer vil øke.

Modellen for fordeling av frie inntekter mellom fylkeskommunene legges om i 2020, noe som innebærer at Viken på sikt vil få redusert sine inntekter med over 170 millioner kroner. Selv om regjeringen legger opp til midlertidige ordninger for å kompensere dette inntektsbortfallet, taper Viken likevel om lag 20 millioner kroner årlig i den kommende fireårs-perioden.  

Videregående opplæring  

Som en del av regionreformen får fylkeskommunene overført tilskuddsmidler for ordningen Jobbsjansen, og rammetilskuddet blir økt med 95 mill. kr Ordningen skal bidra til at ungdommer med innvandrerbakgrunn som ikke har opparbeidet seg et godt nok faglig grunnlag, for eksempel tilstrekkelige norskkunnskaper, skal kunne få forutsetninger for å fullføre videregående opplæring. Viken får tildelt 23,8 mill. kr til dette.

Det foreslås å styrke utstyrsstipendordninga for elever i videregående opplæring med 25 mill. kr på landsbasis. Elever på flere yrkesfaglige utdanningsprogram får et høyere utstyrsstipend enn i dag, eksempelvis 2 000 kr mer i året for en elev på Bygg og anlegg.

Regjeringen foreslår 5 mill. kroner til å utrede et nasjonalt lærlingtorg, en nasjonal portal der lærebedrifter kan legge ut oversikt over ledige læreplasser og læreplasser som kommer, for å forenkle prosessen med å formidle læreplasser.

Tilskudd til etablering av fylkesvise partnerskap for karriereveiledning blir lagt inn som en del av fylkeskommunenes rammetilskudd i 2020. Formålet med tilskuddet har vært at unge og voksne i alle livsfaser skal få et likeverdig tilbud i om karriereveiledning i hele landet. Viken tildeles 5,6 mill. kr i 2020 til dette.

Kompetansereformen

Regjeringens kompetansereform Lære hele livet styrkes med 112 mill kr i 2020, til totalt over 300 mill. kr i 2020. Midlene går til en rekke tiltak, blant annet knyttet til utdanningsstøtteordninger, utdanningstilbud og studieplasser ved fagskolene og tiltak rettet mot ungdom som faller ut av videregående opplæring.

Samferdsel

Regjeringen varsler at Samferdselsdepartementet vil legge fram en egen proposisjon om overføringen av Sams vegadministrasjon til fylkeskommunene i starten av november, mest sannsynlig den 8. november i år. Regjeringen omtaler derfor ikke økonomiske kompensasjon for fylkeskommunene knyttet til Sams vegadministrasjon i statsbudsjettet for 2020.

Regjeringen legger inn midler til skredsikring av fylkesveier i fylkeskommunenes rammetilskudd. Viken får 12,3 mill. kr knyttet til dette i 2020.

I tråd med handlingsprogrammet for Oslopakke 3 2020-2023, tildeles Fornebubanen 768 mill. kr i statlig tilskudd. Regjeringen vil i tillegg tilby å øke det statlige bidraget til prosjektet fra 50 til 66 prosent. Det forutsettes at halvparten av det økte tilskuddet går til reduserte bompenger og halvparten til et bedre kollektivtilbud etter lokal prioritering.

Regjeringen har også satt av midler til å redusere billettprisene på kollektivtransport. Det foreslås 50 mill. kr til dette i hovedstadsområdet, og å videreføre 20 mill. kr til både Buskerudbyen og Nedre Glomma til dette formålet.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å samle flere ordninger til en post som fylkeskommunene skal ha oppdragsgiveransvaret for i forhold til Innovasjon Norge og SIVA. Fylkeskommunene får fra 2020 oppdragsgiveransvar for Bedriftsnettverk, mentortjenesten for gründere og deler av etablerertilskuddet i regi av Innovasjon Norge, og inkubasjonsprogrammet og næringshageprogrammet i regi av Siva. Fylkeskommunene skal mobilisere og legge til rette for bedriftsutvikling og nyskaping i alle deler av sine fylker. Tidligere bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i distriktene legges også inn i denne posten. Totalt får Viken 57,7 mill. kr i regionale utviklingsmidler. 

Som en del av regionreformen desentraliserer Kommunal- og moderniseringsdepartementet deler av de regional- og distriktspolitiske tilskuddsmidlene. Det innebærer blant annet at tidligere øremerkede tilskudd til Inkluderande og vekstkraftige lokalsamfunn og Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljø og tilgang til kompetanse, blir innlemmet i rammetilskuddet for fylkeskommunene. Totalt blir 100,1 mill. kroner innlemmet i rammetilskuddet i 2020. Av dette tildeles Viken 7,2 mill. kr. Regionale forskningsfond blir omstrukturert fra 7 til 11 fondsregioner. Regionalt Forskningsfond Viken får 26 mill. kr i tilskudd for 2020.

Forskningsrådets program for mobilisering til FoU i næringslivets innovasjonsarbeid (FORREGION) får 80 mill. kr på statlig ramme. Det samme som for inneværende år.

Folkehelse og miljø

Regjeringens forslag til statsbudsjett framstår som at bevilgningene til arbeidet med regionale vannforvaltning og arbeidet med god økologisk tilstand i vann og vassdrag holdes på samme nivå som i 2019. Dette gjelder også tildeling av midler på folkehelseområdet.

Kultur

Regjeringen foreslår 1 mill. kr i økning av tilskudd til Viken filmsenter. Regjeringen gir også tilsagn om framtidig støtte til Østfoldmuseene for ombygging av St. Olavs Vold arbeidsbolig i Sarpsborg på 11,8 mill. kr. Av dette foreslås 2 mill. kr i 2020. Viken bygningsvernsenter foreslås et tilsagn på 16 mill. kr, herav 3 mill. kr i 2020. Betingelsen for disse tildelingene er at den omsøkte finansieringsandelen fra fylkeskommunen innvilges.

Regjeringen varsler at det legges fram et helhetlig forslag om oppgaveoverføringer til fylkeskommunene på kulturområdet i løpet av våren 2020. 

Tannhelse

Det foreslås ingen store endringer på tannhelseområdet som har vesentlige økonomiske konsekvenser for fylkeskommunene.