Valgte modell for parlamentarisk styring - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Valgte modell for parlamentarisk styring

Fellesnemnda har vedtatt hvilken modell for parlamentarisk styring som skal gjelde for Viken fylkeskommune.

Klikk for stort bilde

Fellesnemnda vedtok 5. november parlamentarisk modell der fylkesordføreren gir, etter politiske sonderinger, et «regjeringsoppdrag» til en enkeltperson, som blir fylkesrådslederen. Denne setter så sammen sitt kollegium av fylkesråd. Fylkesrådet i Viken skal ha sju medlemmer.

Mer folkevalgt styring

- Parlamentarisk styring vil bety mer folkevalgt styring, og det blir tydeligere hvem som har det politiske ansvaret. Det gir også større muligheter for politikere å påvirke og ta initiativ til saker, sier Anette Solli, leder av fellesnemnda for Viken.

Parlamentarisme innebærer at fylkesrådet, enten som kollektiv eller gjennom det enkelte fylkesrådsmedlem, leder fylkeskommunens administrasjon. Fylkesrådet sørger dessuten for at saker til folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak følges opp.

Fylkesrådet vil stå ansvarlig ovenfor de folkevalgte i fylkestinget, som kan fremme forslag om mistillit.

Fylkesrådet konstituerer seg selv. Fylkesrådets leder er imidlertid ikke bundet av sine personvalg, men kan fritt og når som helst skifte ut rådets enkelte medlemmer. Fylkesrådet velges altså ikke av fylkestinget. Fylkesrådet som kollektiv, utover lovens minstekrav, kan ta beslutninger i visse definerte sakstyper.

Politiske funksjoner og prinsipper for politisk organisering

Fellesnemnda legger til grunn at følgende funksjoner etableres for fylkestinget og fylkesrådet, med tilhørende prinsipper:

  • Fylkesordfører, fylkesvaraordfører og gruppeledere for alle partier i fylkestinget i 100% stilling.
  • Det etableres 6 komitéer i fylkestinget
  • 13 medlemmer i hvert fylkestingsutvalg, inkludert leder
  • Kontrollutvalget skal ha 7 medlemmer, inkludert leder. Disse skal velges blant fylkestingets faste medlemmer.
  • Fylkestinget skal ha et forretningsutvalg ledet av fylkesordfører, og med alle gruppeledere som medlemmer. Den totale sammensetning skal være forholdsmessig representativ fra fylkestinget.
  • Fylkesrådet består av leder og 6 fylkesråder og politisk stabsleder for fylkesrådet, i 100% stillinger.
  • Alle faste medlemmer av fylkestinget skal ha minimum en oppgave av omfang i tillegg til fylkestinget.

Parlamentarisme og formannskapsmodell

Overgang fra formannskapssystem til parlamentarisme innebærer at et politisk valgt fylkesråd overtar fylkesrådmannens rolle som leder av administrasjonen. Litt forenklet kan et fylkesråd sammenlignes med en regjering og fylkestinget med Stortinget. Det er fylkesrådet som legger fram saker for fylkestinget, og som skal sørge for at vedtatt politikk blir iverksatt. Det er også mulighet for en eller flere representanter i fylkestinget å fremme forslag til saker.

I en formannskapsmodell er det fylkesrådmannen, som er øverste administrative leder, som legger fram saker for fylkestinget, og som skal sørge for å iverksette vedtatt politikk.

I et parlamentarisk system får politikerne større muligheter til å initiere saker og til å påvirke sakene før de skal behandles politisk. Innføring av parlamentarisme gir politikerne formelt større mulighet for styring av administrasjonen enn en formannskapsmodell. Et parlamentarisk system gir et større og tydeligere politisk ansvar.