Vedtak i Østfold om Viken - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Vedtak i Østfold om Viken

Fylkestinget i Østfold vedtok 6. desember å gå for etableringen av Viken fylkeskommune, bestående av Østfold, Akershus og Buskerud.

Klikk for stort bilde

Vedtaket er i hovedsak likelydende med vedtakene fylkestingene i Buskerud og Akershus fattet i november.

87 medlemmer i fylkestinget

Det innebærer blant annet at fylkestinget i Viken fylkeskommune får 87 medlemmer.

Videre sluttet fylkestinget seg til at Viken fylkeskommune får en parlamentarisk styringsform.

– Den endelige beslutningen foretas av fylkestinget i Viken. Det skal, etter innføring av parlamentarisk styringsform, legges vekt på nøkternhet, åpenhet, gode vilkår for opposisjon og posisjon, samt et aktivt fylkesting, heter det i fylkestingets vedtak.

Konstituerer fellesnemnd

En fellesnemnd bestående av 34 medlemmer (9 fra Buskerud, 9 fra Østfold, 16 fra Akershus) skal forberede det nye fylket.

Fellesnemnda konstitueres 8. desember på fylkeshuset i Sarpsborg.

Vil bruke dagens bygg

På ett punkt i vedtaket skiller Østfold seg fra Akershus og Buskerud.

I den delen av vedtaket som omhandler lokalisering vedtok Østfold fylkesting følgende:

I Viken må investeringsbehov knyttet til nye skolebygg prioriteres foran investeringer i nye administrasjonsbygg. Eksisterende administrasjonsbygg må derfor kunne utnyttes ved etablering av fylket.

Målet om en flerkjernet utvikling på Østlandet må være det bærende prinsipp for plassering av administrasjonsbygg og strategiske funksjoner i Viken. Utviklingen må legge til rette for at byer og regioner i fylket kan avlaste Oslo, redusere press- og miljøproblemer og utnytte infrastruktur gjennom motstrøms pendling.

Dersom man på sikt ønsker å lokalisere administrasjonen på kun to steder må disse være mest mulig likeverdige i form av arbeidsplasser, strategiske funksjoner og viktige utviklingsoppgaver. Bygget på Østsiden av fylket lokaliseres nedre Glomma.

Dette ble vedtatt mot Høyre og Frps stemmer.

Høyre ønsket å gå for det tidligere forslaget, som også fylkestingene i Buskerud og Akershus vedtatt.

Dette sier at Vikens hovedkontor skal ligge ved togstasjon i Akershus vest, nærmest mulig Oslo. I tillegg vil Viken ha kontor i Nedre Glomma i umiddelbar nærhet til togstasjon, med om lag en fjerdedel av arbeidsplassene knyttet til sentraladministrative funksjoner. Det legges til grunn at også kontoret i Nedre Glomma skal ha viktige kompetansearbeidsplasser, blant annet med oppgaver innenfor videregående opplæring og regional utvikling.

Frps forslag var nesten identisk, med den forskjellen at partiet foreslo at hovedkontoret skal ligge i Oslo.

Det nye fylket får 1,2 millioner innbyggere. Viken fylkeskommune skal være i funksjon fra 1. januar 2020.