Viken-politikerne støtter ekspertene – åpner for å overta flere oppgaver - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Viken-politikerne støtter ekspertene – åpner for å overta flere oppgaver

Å overføre de foreslåtte oppgavene til fylkeskommunene vil styrke demokratiet. Ekspertutvalgets forslag må ses i sammenheng og helhet. Det bør vurderes å overføre enda flere oppgaver til fylkeskommunene.

Klikk for stort bilde

Det er hovedbudskapet i formelle høringssvaret fellesnemnda for Viken fylkeskommune nå sender til kommunal – og moderniseringsdepartementet.

– Vi sender nå et svært tydelig signal til regjeringen og Stortinget. Vi i Viken er positive til å overta oppgavene ekspertutvalget foreslår, og vi forventer en helhetlig behandling av forslagene, sier leder Anette Solli for fellesnemnda i Viken fylkeskommune.

Klikk for stort bilde

Politikerne i fellesnemnda behandlet saken i sitt møte 4. april. Høringsfristen går ut 9. mai. Regjeringen skal i løpet av året legge fram sitt forslag til nye oppgaver i løpet av året.

Det var i februar det regjeringsutnevnte ekspertutvalget la fram forslag til nye oppgaver for fylkeskommuner, overført fra staten. Utvalget har lagt den nye fylkesstrukturen – hvor landet deles inn i elleve fylkeskommuner fra 1. januar 2020 – til grunn.

Ekspertutvalget mener blant annet at fylkeskommunene bør overta oppgaver innen næringsutvikling, integrering, forskning, samferdsel, klima og miljø, kultur og utdanning, samt få flere virkemidler til regional samfunnsplanlegging.

Helheten viktig

Politikerne fra de tre Viken-fylkene Akershus, Buskerud og Østfold har ved en rekke anledninger uttalt at de mener forslagene er gode, og under debatten i fellesnemnda var Viken-politikerne unisont enig om at ekspertenes forslag bør få gjennomslag.

– Høringssvaret vi nå gir er balansert og godt, og et vi kan stille oss fullt og helt bak, sa Buskerud Høyres Rune Kjølstad.

Lars Birger Salvesen fra Akershus KrF påpekte, som ekspertutvalget, at fylkeskommunene har forutsetninger for å se sammenhenger verken stat eller kommune kan fange opp.

– Hva er svakheten med staten. Jo, den er sektorinndelt og standardisert. Klarer den å svare på regionale utfordringer? Nei. Fylkeskommunene kan løse mange utfordringer fordi vi er nærmere innbyggere, og fanger opp regionale forskjeller, sa han.

I debatten understreket også flere politikere viktigheten av oppgavene ses i sammenheng, og ikke stykkevis og delt.

– Helheten er et viktig poeng. Dette er ikke en meny, hvor man kan ta et stykke her og der, sa Siv Henriette Jacobsen fra Østfold Arbeiderparti.

Ønsker havner, flomforebygging og flyplasser

Viken-politikerne ber også om at det fra statlig hold bør ses på om enda flere oppgaver bør gis til fylkeskommunene.

Klikk for stort bilde

Østfold Senterpartis Johan Edvard Grimstad fremmet et tilleggsforslag om at det bør utredes om fylkeskommunene bør overta oppgaver innen flomforebyggende arbeid, flyplassforvaltning og kystsoneforvaltning og havnene.

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Størrelsen teller

I arbeidet med regionreformen er det det såkalte generalistkommuneprinsippet som ligger til grunn. Forenklet sagt betyr dette at alle fylkeskommuner skal være store nok til å håndtere samme type oppgaver. 

Politikerne i fellesnemnda støtter denne grunntanken, men ønsker likevel å fremheve at Viken i kraft av sin størrelse (landets mest folkerike fylkeskommune med 1,2 millioner innbyggere) er rustet til å ivareta en del spesielt krevende oppgaver. 

Høringssvaret oppsummert

I fellesnemdas formelle høringssvar oppsummeres det dermed slik:

  •  Vi er enige i de prinsippene og vurderingene som ekspertutvalget har lagt til grunn i sin rapport for overføring av oppgaver og mener at utvalgets forslag vil styrke demokratiet, desentralisere makt til det beste for innbyggerne og føre til bedre og mer effektiv forvaltning av virkemidler.
  •  Vi ber om at regjeringen behandler forslagene fra ekspertutvalget med en helhetlig tilnærming.
  • Vi ber om at regjeringen gir Stortinget mulighet til en tilsvarende samlet vurdering og kan følge opp og fatte helhetlige vedtak som gjør at fylkeskommunene kan planlegge med en størst mulig samlet og avklart oppgaveportefølje fra 1.1.2020.
  • Vi vil foreslå at det utredes ytterligere overføring av oppgaver i tilfeller hvor oppgavene a) er tett knyttet til oppgaver som allerede er foreslått overført, b) er tett knyttet til oppgaver fylkeskommunene allerede har, og c) ellers er i henhold til de prinsipper ekspertutvalget har lagt til grunn.
  • På vegne av kommende Viken fylkeskommune er vi positive og klare til å ta på oss det utvidede ansvaret som nye oppgaver vil medføre og ønsker å være en konstruktiv og aktiv medspiller for statlige myndigheter i å løse viktige samfunnsutfordringer i regionen fremover