Viken-samarbeid om bypakkene - Viken fylkeskommune

Viken-samarbeid om bypakkene

Viken fylkeskommune vil bli part i tre bypakker for samferdsel; Oslopakke 3, Buskerudbysamarbeidet og Bypakke Nedre Glomma. Fellesnemnda ønsker å harmonisere rapportering og årshjul rundt bypakkene, i samarbeid med de øvrige parter i bypakkene.

Klikk for stort bilde Morten Brun

Bypakkene er et samarbeid og spleiselag mellom staten, regionale og lokale myndigheter om prioritering og finansiering av satsinger innen samferdsel og kollektivtrafikk. Bypakkene omfatter bompengeordninger som sikrer finansiering til viktige kollektiv- og veitiltak og som kan benyttes til trafikkstyring. Bypakkene er viktige for å oppnå ønsket utvikling av samferdselssystemet og ønsket areal- og transportutvikling i storbyregionene.

I møtet 7. februar ber fellesnemnda om å sondere mulighetene for et felles prosjekt med de øvrige parter i Oslopakke 3, Buskerudbysamarbeidet og Bypakke Nedre Glomma for en harmonisering av rutiner knyttet til årshjul og rapportering av styringsinformasjon fra bypakkene. Som part i tre bypakker vil det for Viken være gunstig med en størst mulig grad av felles praksis når det gjelder rutiner knyttet til årshjul og rapportering.

De tre bypakken har mye til felles når det gjelder målsetninger, organisering og politisk styring. Forskjellene er først og fremst knyttet til organiseringen og omfanget av det faglige arbeidet som inngår i bypakkene, samt at bypakkene er ulikt innrettet når det gjelder geografisk avgrensning.

Alle de tre bypakkene skal etter planen knyttes til byvekstavtaler med Staten. Forhandlingene om en slik byvekstavtale for Oslo og Akershus er startet opp, og det forventes at også Buskerudbysamarbeidet og Bypakke Nedre Glomma vil bli invitert til tilsvarende forhandlinger, trolig i løpet av året.

Gjennom statlige føringer vil etableringen av byvekstavtaler trolig medføre at organiseringen og styringsstrukturen i bypakkene justeres og harmoniseres ytterligere sammenlignet med i dag, heter det i saksframlegget.