Viken viser vei - vil du være med på veien? - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Viken viser vei - vil du være med på veien?

Viken fylkeskommune har 37 utlyste eksterne stillinger i rådsområde infrastruktur. 

Fra Eidsvoll - Klikk for stort bilde Jan Ivar Bøe

Stortinget har besluttet at fylkeskommunene skal overta fylkesvegadministrasjonen fra Statens vegvesen. Det ligger en forventning om at staten overfører ytterligere oppgaver til fylkeskommunene framover.

Østfold, Buskerud og Akershus fylkeskommuner skal fra 1. januar 2020 danne Viken fylkeskommune, med bakgrunn i Stortingets vedtak om ny regioninndeling. Samlet vil Viken ha 1,2 millioner innbyggere og bli den fremste utviklingsaktøren og den mest tverrfaglige kompetansebedriften i regionen, med godt kvalifiserte ansatte innen utdanning, samferdsel, miljø, kulturformidling, kulturminnevern, tannhelse og næringsutvikling.

Som ansatt i Viken får du mulighet til å være med på å bygge opp en ny organisasjon og ha stor grad av påvirkning på å utarbeide gode arbeidsprosesser. Viken ønsker medarbeidere som deler kunnskap og ønsker å jobbe tverrfaglig, både internt på avdelingen, men også mot andre avdelinger i Vikenorganisasjonen. Du får påvirke samfunnsutviklingen, og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer og vil gi deg viktige oppgaver med mye ansvar.

I Viken fylkeskommune vil du få utfordrende arbeidsoppgaver i gode arbeidsmiljøer som legger vekt på tverrfaglig samarbeid. I Viken fylkeskommune er våre verdier raus, nytenkende og samskapende. Vi ønsker deg velkommen som søker og ser fram til å få flere kollegaer som vil bidra i vårt fellesskap.

  • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale
  • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsordninger

Rådsområde infrastruktur

Er organisert i 5 avdelinger med ansvar og oppgaver innenfor: Mobilitet, vei, veipakker, kollektivtransport, luftfart-/infrastruktur, sjøtransport/ferge/havn og bredbånd. De trenger en medarbeider på fagavdelingen som skal utføre fagoppgaver og tjenester for de andre avdelingene slik at infrastruktur i Viken fylkeskommune kan levere komplette produkter. Avdelingen har ikke ansvar for planlegging, forvaltningsoppgaver eller strategier, men kan gi faglige innspill og delleveranser i slike saker. Fagavdelingen er organisert i 3 seksjoner, seksjon for grunnerverv og geomatikk, seksjon for trafikk og miljø, seksjon for veg- og geofag. Avdelingen er lokalisert i Drammen og Oslo.

Fagavdelingen

Utbyggingsavdelingen

Prosjekt organiseres etter håndbøkene i Statens vegvesen, R760, i 7 prosjekter. Oppgavene innebærer utbygging av tiltak innenfor programområder (trafikksikkerhet, gs, mindre kollektiv, universell utbedring) samt utbedrings tiltak og strekningsvise utbedringer mm. I tillegg har avdelingen ansvar for forvaltning og utbedring av bruer.

Følgende stillinger i prosjekt 6 og prosjekt 7 er ledig, alle lokalisert i Drammen

Avdeling for drift og vedlikehold

Er organisert i 3 geografiske regioner på seksjonsnivå. Seksjon Vest (Buskerud, Asker, Bærum, Svelvik),  seksjon Nord (Romerike, Jevnaker, Lunner) seksjon Sør (Østfold, Follo). Avdelingen er hovedsakelig lokalisert i Drammen, Oslo og Moss, men med enkelte lokasjoner også andre steder i Viken.

Følgende stillinger i avdeling for drift og vedlikehold er ledig:

Du søker stillingene ved å gå inn på oppgitt elektroniske adresse under hver avdeling.