Vikens budsjett og økonomiplan vedtatt - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Vikens budsjett og økonomiplan vedtatt

– Vi skal ha de beste og mest inkluderende videregående skolene, vi skal jobbe med klima og bærekraft, kollektivtrafikk og utvikling i hele Viken-samfunnet, sier Halvard Ingebrigtsen, fylkesråd for finans og administrasjon. Viken fylkesting vedtok 13. desember årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-23.

Klikk for stort bildeViken fylkesting 12. desember 2019 Carsten Øhrn    

Viken fylkesting vedtok 13. desember det første årsbudsjettet og økonomiplan for Viken fylkeskommune. 

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 for Viken fylkeskommune har en årlig budsjettramme på om lag 14,1 milliarder kroner. Investeringene i perioden er på 16,9 milliarder kroner.

Vikens økonomi blir stram i årene framover. Derfor inviterer vi fylkestinget til et bredt samarbeid om en sunn økonomi, slik at vi kan tilby gode tjenester til befolkningen, sier Halvard Ingebrigtsen, fylkesråd for finans og administrasjon.Klikk for stort bildeFylkesråd for finans og administrasjon Halvard Ingebrigsten (A) Carsten Øhrn   

Fylkesrådet har tidligere presentert 50 tilleggsforslag til budsjett og økonomiplan. – I dette første Viken-budsjettet er det i disse 50 punktene vi synliggjør fylkesrådets arbeid og prioriteringer framover, sier Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen peker på at fra 2021 blir økonomien strammere, gjennom økte rente- og avdragsutgifter og økte driftsutgifter som følge av befolkningsveksten i Viken.

Fylkeskommunen får null i realvekst av staten, det følger ikke med nok penger til nye oppgaver fra staten, og sammenslåingsprosessen krever også ekstra ressurser. Vi vil legge fram en sak i juni, der vi ser Vikens oppdaterte inntektsrammer for 2021 og vurderer eventuelle endringer i årets budsjett. Jeg inviterer fylkestinget til et bredt samarbeid om en bærekraftig økonomi, slik at vi kan tilby gode tjenester til befolkningen, sier Ingebrigtsen.

Befolkningsvekst i Viken

Det blir en sterk befolkningsvekst i Viken i årene framover, med 60 000 flere innbyggere i årene fra 2019 til 2023.

Innen videregående opplæring styrkes budsjettet i tråd med elevtallveksten. I tillegg blir det også mer midler til voksenopplæringen og fagopplæringen. Det vil også kreve store investeringer for å bygge ut elevplasser, samt for å vedlikeholde Vikens bygningsmasse.

Det investeres for 7,6 milliarder kroner i 4 års-perioden på samferdselsområdet. Av dette utgjør investeringer i Fornebubanen, ny sentrumstunnel og sikringsanlegg på T-bane 2,5 milliarder kroner. I tillegg investeres det 1,1 milliarder kroner i gang- og sykkelveier, og over 1,7 milliarder kroner i store utbedringstiltak på fylkesvei. 

Innen kollektivtransport er det lagt opp til et tilskudd på 2 milliarder kroner i 2020, og til sammen 530 mill. kr fra Oslopakke 3, belønningsmidler, Bypakke Nedre Glomma og Buskerudbysamarbeidet.

For kultur er det lagt opp til et driftsbudsjett på 389 mill. kr, i tillegg kommer betydelige statlige tilskuddsmidler. Budsjettforslaget for næringsutvikling er på 112 mill. kr i 2020. På tannhelse er det lagt opp til et budsjett 469 mill. kr i 2020, samt midler til blant annet miljø og folkehelsetiltak.

Partienes forslag

 

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-23

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-23, saksframlegg og budsjettforslag.

Protokoll med fullstendige vedtak fra fylkestingsmøtet 13.12.19 vil bli lagt ut på viken2020