Partsammensatt utvalg - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Partsammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg (PSU) er opprettet av fellesnemnda, og skal behandle saker som gjelder forholdet mellom Viken fylkeskommune og de ansatte.

Partssammensatt utvalg - Klikk for stort bilde FMV foto

Møter og saker

Ansatte og tillitsvalgte skal involveres i byggingen av den nye organisasjonen gjennom gode ordninger og prosesser for medvirkning.

Partssammensatt utvalg skal være en arena for gjensidig informasjonsutveksling, diskusjon og konsultasjon mellom fellesnemnda og de ansattes organisasjoner på veien mot etableringen av Viken fylkeskommune. Gjennom samarbeidet i utvalget skal ansatte sikres medvirkning i saker som gjelder forholdet mellom den nye fylkeskommunen og de ansatte.

Sammensetning og medlemmer

Partssammensatt utvalg består av til sammen 13 medlemmer, 7 fra fellesnemndas medlemmer og 6 medlemmer fra arbeidstakersiden. Utvalget ledes av Anette M. Solli (Høyre, Akershus)

Forhandlingssammenslutninger lokalt som ikke er representert i utvalget har anledning til å delta med en fast observatør med møte- og talerett.

Formål/mandat og myndighetsområde

Partssammensatt utvalg har innstillingsmyndighet til fellesnemnda (eller arbeidsutvalget der disse er delegert myndighet) i følgende saker:

  • Omstillingsdokument
  • Overordnede retningslinjer for personalpolitikken
  • Personalreglementer (arbeidsreglement, tilsettingsreglement, permisjonsreglement mv.) – Overordnede strategier og planer innenfor HMS og IA-området
  • Forslag til budsjett og økonomiplan innenfor sitt arbeidsområde PSU behandler også andre saker som Hovedavtalen forutsetter behandlet her, og andre relevante saker som partene ønsker å informere om eller drøfte.

Reglementet for partssammensatt utvalg