Medvirkningsorganer og -råd - Viken fylkeskommune

Medvirkningsorganer og -råd

Viken fylkeskommune har eldreråd, råd for mennesker med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd. Organene skal ivareta interessene til ulike grupper i samfunnet, gjennom å gi innspill i politiske saker som angår dem. Organene er kun rådgivende. 

Medvirkningsorganer og råd

Flerkulturelt råd i Viken er ikke ferdig utredet, derfor velges det ikke representanter til dette utvalget ennå.