Arkitekturprinsipper - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Arkitekturprinsipper

Viken fylkeskommune har som langsiktig mål å ha helhetlige digitale løsninger understøttet av en felles arkitektur.  

Overordnede mål 

Den nye fylkeskommunen må satse på digitalisering med vekt på forenkling, fornying og forbedring:  

  • Hverdagen må gjøres enklere for elever, lærere, ansatte og politikere gjennom digitalisering av alle administrative prosesser og aktiv bruk av samhandlingsløsninger. 
  • Hverdagen må gjøres enklere for innbyggerne og næringslivet ved etablering av døgnåpen forvaltning med digitale selvbetjeningsløsninger der det er mulig. 
  • Tjenesteutvikling gjennomføres med vekt på ny teknologi og digitalisering; samhandling og delingsteknologi. 
  • Vi må endre hvordan vi utfører våre oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt og skaper helt nye tjenester 
  • Gjennomføre digital transformasjon gjennom fokus på brukerfokus og brukeropplevelsen.  
  • Ta i bruk og bidra til videreutvikling av nasjonale og kommunale felleskomponenter. 
  • Samhandling skal skje mellom og på tvers av ulike nivåer, organisasjoner, spesialiteter og profesjoner.

Arkitekturprinsipper

Prioriteringer og langsiktige mål

Valg og prioriteringer innenfor lokale føringer og prinsipper baseres på hvilke alternativ som gir størst verdi for virksomheten som helhet.

Arkitekturprinsippene er ikke definert på tid eller er absolutte. Det er et langsiktig mål for Viken fylkeskommune å ha helhetlige digitale løsninger understøttet av en felles arkitektur.  

Dette betyr at alle nye etableringer av digitale tjenester og IKT-systemer skal forholde seg til det enkelte arkitekturprinsipp. Det vil ikke alltid være mulig å nå alle prinsippene med en gang da andre forhold som risiko, økonomi, ressurser, avhengigheter, tidsperpektiv må vurderes. Alle nye løsninger skal vurderes, og det skal tas begrunnede valg om arkitekturprinsippene ikke følges. Avvik på ett eller flere arkitekturprinsipper skal over tid arbeides med for å lukkes, det vil si få løsninger som understøtter prinsippene.  

Det er også viktig å presisere lover og regler, politiske føringer eller andre administrative vedtak kan sette til side enkelte arkitekturprinsipper.

Arkitekturråd

Arkitekturråd håndhever, rådgir rundt og forvalter prinsippene. 

Kontakt: William Aas Dahlen