Klima og miljø - Viken fylkeskommune

Klima og miljø

Det skal være lett å velge miljøvennlig i Viken. Sammen med kommunene, næringslivet, organisasjonene og innbyggerne skal vi oppnå felles miljø- og klimamål. 

Klikk for stort bilde TRY Apt

Fylkeskommunen tar ansvar for å redusere klimagassutslipp. Vi planlegger for fremtiden med helhetlige tiltak og virkemidler som skal føre til reduserte klimagassutslipp i Viken. Vi bidrar til forskning på miljø, klima og fornybar energi. Sammen med kommunene, næringslivet, organisasjonene og innbyggerne skal vi oppnå felles miljø- og klimamål. 

Vi jobber i tråd med FNs bærekraftsmål - verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Byer og regioner spiller en avgjørende rolle for å oppnå bærekraftsmålene, og innbyggerne er med på laget.

Hvordan areal brukes til landbruk, industri og bosteder får konsekvenser for miljøet. Fylkeskommunen har derfor en viktig rolle med å ta hensyn til miljø i Vikens arealplanlegging. Vi skal også forvalte mangfoldet i naturen. Jakt og fiske er populære friluftsaktiviteter som bidrar til å regulere bestandene slik at de holdes friske og levedyktige over tid.

Hvilken klimapolitikk ønsker du?

En av de første avgjørelsene nye folkevalgte skal ta er hvordan og i hvilken grad Viken fylkeskommune vil prioritere klimatiltak og bidra til omstilling for å nå klimamålene.

Hva gjør fylkeskommunen?

Fylkeskommunen tar seg av oppgaver som er for store til at hver kommune i et fylke kan klare dem alene, eller saker som går på tvers av kommunene og trenger et mer helhetlig regionalt blikk for å bli løst godt. Oppgavene er for eksempel videregående skoler, regional utvikling og planlegging, kultur, samferdsel, folkehelsearbeid og tannhelsetjeneste. 

Om kampanjen

Frem til valget kan du se fem animasjoner koblet til områder fylkeskommunen har ansvar for. Bruk stemmeretten til å påvirke hvilke politikere som skal ta beslutninger på disse områdene og mye mer i ditt nye fylke. Les mer om kampanjen