Dette er Viken

Våre hovedmål

Bærekraft 

Viken fylkeskommune skal jobbe for en livskraftig region. Vi skal fremme en balansert og bærekraftig utvikling i by og bygd. FNs bærekraftsmål ligger til grunn for våre valg.

Utvikling 

Viken fylkeskommune skal motvirke sosiale forskjeller. Vi skal ta vare på og styrke menneskene, mangfoldet, naturen, arbeidslivet og demokratiet. Vi skal utvikle og bruke ressursene på best mulig måte og være attraktive for innbyggere og næringsliv. Vi skal styrke og utnytte våre regionale muligheter og unike fortrinn.

Kompetanse 

Viken fylkeskommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med en sterk digitaliserings- og innovasjonskultur. Vi skal gi kvalitetsutdanning som samsvarer med behovene i samfunnet. For å fremme verdiskaping og sysselsetting skal vi bidra til at regionens unike kompetansemiljøer samordnes og styrkes.

Kjerneverdier

Vikens kjerneverdier er raus, nytenkende og samskapende. Kjerneverdiene bygger oppunder visjon og mål, og sier noe om hva som skal kjennetegne oss som organisasjon.

Med raus mener vi:

Vi viser tillit og deler kunnskap. Vi anerkjenner hverandres initiativ og ideer, verdsetter mangfold og aksepterer at vi har ulike forutsetninger.

Med nytenkende mener vi:

Vi utvikler nye ideer og framgangsmåter. Vi ser muligheter, utfordrer hverandres rutiner og vaner og tar initiativ til endring.

Med samskapende mener vi:

Vi jobber sammen med hverandre og innbyggerne våre for å skape de beste løsningene, og ser på hverandre som likeverdige.