Om Viken fylkeskommune - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Om Viken fylkeskommune

Hva er egentlig Viken og hvordan vil du oppleve å bo i en ny fylkeskommune fra 1. januar 2020? 

Klikk for stort bildeVikensamfunnet illustrert av Mathilde Lid/Melkeveien

NB! Denne siden omhandler prosessen med etablering av Viken fylkeskommune. Oppdatert informasjon om tjenester, politikk og organisering av Viken fylkeskommune finner du på vår nye nettside www.viken.no.

_

Viken fylkeskommune skal fra 2020 bestå av det som i dag er fylkene Akershus, Buskerud og Østfold, samt noen omliggende kommuner.  Til sammen vil Viken ha 1,2 millioner innbyggere – nær en fjerdedel av Norges befolkning.  

Fakta om Viken

 • 51 kommuner inkludert Jevnaker og Lunner 
 • 5 339 kilometer med fylkesvei 
 • 24 595 km2 i samlet areal 
 • 135 591 næringsbedrifter 
 • Omtrent 6 400 jordbruksbedrifter 
 • Mer enn 42 000 elever i videregående opplæring 
 • Flere fakta og tall om Viken

Hvilken forskjell blir det for deg?

Videregående skoler og tannklinikker blir der de er og innbyggerne får det samme tilbudet som før. Fylkesveiene skal bli godt vedlikeholdt og kollektivtilbudet skal bli mer sømløst på tvers av det nye fylket. Frivillige og næringsliv fortsetter å få støtten de er innvilget. Ordninger med ulike tilskudd fortsetter helt til folkevalgte gjør nye prioriteringer. Du kommer altså neppe til å merke stor forskjell på at du bor i et nytt fylke i januar 2020. Men på lengre sikt kan du forvente forbedringer. 

Folkevalgte har vedtatt visjonen "Viken viser vei", med bærekraft, utvikling og kompetanse som mål for fylkeskommunen. Les mer om visjon, mål og verdier

Hva gjør fylkeskommunen?

Fylkeskommunen tar seg av oppgaver som er for store til at hver kommune i et fylke kan klare dem alene, eller saker som går på tvers av kommunene og trenger et mer helhetlig regionalt blikk for å bli løst godt. Oppgavene er for eksempel videregående skoler, regional utvikling og planlegging, kultur, samferdsel, folkehelsearbeid og tannhelsetjeneste. 

Videregående opplæring og læreplasser

Klikk for stort bildeI Viken finner du det bredeste og beste tilbudet innen videregående skoler. Vi jobber systematisk sammen med kompetansemiljø, utdanningsinstitusjoner og næringsliv, for å gi våre ungdommer det beste utdannings- og læreplasstilbudet i landet. Viken skal være en skoleeier som gir hver eneste ungdom en opplæring som ruster dem godt for livet videre. 

Samferdsel

Klikk for stort bildeVikens innbyggere skal ha gode samferdselstilbud. Viken fylkeskommune har et stort ansvar for utvikling og vedlikehold av fylkesveier, og overtar flere oppgaver fra Statens vegvesen. I tillegg skal vi utvikle Norges beste kollektivtilbud. Det skal være enkelt og billig å reise kollektivt i Viken. Det betyr blant annet at vi harmoniserer prisene på tvers av de gamle fylkesgrensene, og får et sømløst billettsystem. Slik kan du reise på kryss og tvers, hit eller dit, med tog eller buss. På en billett.  

Tannhelsetjenesten

Klikk for stort bildeViken får 56 tannklinikker som driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper. Vi gir regelmessig tilbud til:  

 • Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år. 
 • Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon. 
 • Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. 
 • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret 

Næringsliv 

I Viken finner du flere av landets største og viktigste bedrifter. Næringslivet i Viken er mangfoldig og nyskapende. Flere av bedriftene leder an internasjonalt i det grønne skiftet. Viken fylkeskommune spiller på lag med næringslivet. Vi forvalter en rekke tilskuddsordninger og skal både tilrettelegge for og utvikle et vitalt og bærekraftig næringsliv. Til det beste for bedriftene. Til det beste for innbyggerne.

Klikk for stort bilde

Tilskudd til frivillige 

De frivillige organisasjonene bidrar til å sikre mangfoldet i samfunnet og gjennomfører en rekke tiltak som bidrar til å opprettholde og utvikle levende lokalsamfunn i bygd og by. Viken fylkeskommune fordeler en rekke tilskudd får å opprettholde og stimulere bredt til frivillig arbeid. Innbyggerne skal oppleve et variert tilbud der de bor.Det være seg innen idrett, friluftsliv, kunst eller kultur. Vi er svært stolte av frivilligheten i Norge. Den skal få gode kår også i Viken.   

Klikk for stort bilde

Folkehelse

Folkehelsearbeid skal bidra til å gi god helse og livskvalitet til hele befolkningen. Viken fylkeskommune skal være en pådriver og samordne for godt folkehelsearbeid i hele fylket, i nært samarbeid med kommunene. Vi skal tenke folkehelse i alt vi gjør, og det favner bredt. Det handler blant om tilrettelegging for fysisk aktivitet, fra vugge til grav. Det handler om utjevning av sosiale forskjeller i befolkningen, og å stimulere til frivillig aktivitet. Det handler også om psykisk helse og utvikling av gode bomiljøer i byer, bygder og tettsteder. Kort sagt: det handler om god livskvalitet til alle. Uansett. 

Idrett

Fylkeskommunen fordeler årlig rundt 500 millioner kr på tiltak og anlegg innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Midlene går til alt fra skilting og tilrettelegging i skog mark til større idrettsanlegg og idrettshaller på skolene. Rundt 90% av alle barn i Viken (6- 12 år) deltar i et idrettslag og rundt 70% av befolkningen går ukentlig turer i skog og mark.

I Viken arrangeres det en rekke nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer som Ladies Tour of Norway, World Cup Drammen Skisprint, Worldcup Skiflyvning i Vikersund. Eventuell fylkeskommunal støtte kan være avgjørende for å ha slike arrangementer i Viken. 

Regionalutvikling 

Viken fylkeskommune får en sentral samfunnsutviklerrolle. Det ansvaret tar vi, og arbeidet vårt skal bli lagt merke til både lokalt, nasjonalt og globalt. Vi skal legge FNs bærekraftsmål til grunn for alt vi gjør. Vi ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Vi skal jobbe helhetlig, og på alle samfunnsnivåer. Både ildsjelen i idrettslaget og næringslivsdirektøren er med på laget. Sammen med innbyggerne skal vi utvikle levende og bærekraftige bygder og byer. Hvorfor? Fordi det skal være innmari godt å bo i Viken. 

Klima 

Fylkeskommunen tar ansvar for å redusere klimagassutslipp. Vi planlegger for fremtiden med helhetlige tiltak og virkemidler som skal føre til reduserte klimagassutslipp i Viken. Vi bidrar til forskning på miljø, klima og fornybar energi. Sammen med kommunene, næringslivet og organisasjoner skal vi oppnå felles klimamål. 

Kultur 

Vi skal tilrettelegge godt for både profesjonelt og frivillig kulturliv i hele Viken. Fylkeskommunen sørger for et variert tilbud innen bibliotek, film, musikk, scenekunst og visuell kunst. Slik bidrar vi til ytringsfrihet og engasjerende opplevelser for alle. 

Klikk for stort bilde

Fylkeskommunen finansierer blant annet tre teatre, ett profesjonelt orkester, to distriktsoperaer, ett profesjonelt dansekompani, syv institusjoner for visuell kunst, Kongsberg Jazzfestival, Norges eldste folkemusikkfestival i Ål og Viken filmsenter. Og bibliotekene i Viken blir den største kulturarrangøren i Norge, med over 9000 arrangementer i året.  

Vikens 190.000 elever vil årlig få mer enn 500.000 opplevelser innen musikk, scenekunst, litteratur, kulturarv, film og visuell kunst av høy kvalitet, på skolen eller i kulturhus i fylket vårt. 762 utøvere i den kulturelle skolesekken bidrar til over 300 turneer i hele fylket, med rundt 6000 forestillinger.  

Kulturminner 

Klikk for stort bildeAlle spor etter menneskers liv og virksomhet i omgivelsene er kulturminner og kulturmiljøer, enten de tilhører en fjern eller en nær fortid. Fylkeskommunen har som regional kulturminneforvaltning ansvar for å ivareta nasjonale og regionale kulturminneinteresser i plan- og byggesaker og følge opp saker knyttet til fredete kulturminner. 

Vi gir råd og veiledning til kommuner og eiere av verneverdige og fredete kulturminner. Dessuten er vi stolte av våre kulturskatter og tipser gjerne om hvilke kulturminner du kan oppsøke ulike steder i Viken.  

Spørsmål og svar om Viken fylkeskommune

Om Viken fylkeskommune