Om Viken fylkeskommune

Hva er egentlig Viken? Her finner du det du trenger å vite om den nye fylkeskommunen.

Om Viken fylkeskommune

Hva er egentlig Viken? Her finner du det du trenger å vite om den nye fylkeskommunen.

Hvem er en del av Viken fylkeskommune?

Viken fylkeskommune skal fra 2020 bestå av det som i dag er fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.  Hva er bakgrunnen for at Akershus, Buskerud og Østfold skal bli Viken fylkeskommune?

Stortinget behandlet i 2017 en regionreform. Det er vedtatt at fra 2020 skal det 11 fylker inkludert Oslo. Målet er å få en fylkesinndeling som skal være bedre tilpasset de samfunnsutfordringene vi står overfor og legge til rette for en styrket samfunnsutviklerrolle for fylkeskommunene. 

Det betyr at noen fylkeskommuner skal slås sammen til en større fylkeskommune.

Personlig Økonomi fra Viken Finans.

Hva er egentlig en fylkeskommune?

Hvert av Norges fylker, utenom Oslo (som ivaretar oppgaver både som en ordinær kommune og som en fylkeskommune), utgjør en fylkeskommune.  

En fylkeskommune er det regionalt folkevalgte styringsnivået i Norge, og er nivået mellom kommune og stat.   

Hva er Vikens fylkeskommunes visjon og mål?

Fellesnemnda vedtok 4. september 2018 at Viken fylkeskommunes visjon og mål skal være:

Bærekraft * Utvikling * Kompetanse

Dette er målsetningene for Viken fylkeskommune:

BærekraftViken fylkeskommune skal jobbe for en livskraftig region. Vi skal fremme en balansert og bærekraftig utvikling i by og bygd. FNs bærekraftsmål ligger til grunn for våre valg.

UtviklingViken fylkeskommune skal motvirke sosiale forskjeller. Vi skal ta vare på og styrke menneskene, mangfoldet, naturen, arbeidslivet og demokratiet. Vi skal utvikle og bruke ressursene på best mulig måte og være attraktive for innbyggere og næringsliv. Vi skal styrke og utnytte våre regionale muligheter og unike fortrinn.»

KompetanseViken fylkeskommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med en sterk digitaliserings- og innovasjonskultur. Vi skal gi kvalitetsutdanning som samsvarer med behovene i samfunnet. For å fremme verdiskaping og sysselsetting skal vi bidra til at regionens unike kompetansemiljøer samordnes og styrkes.»

Hvilke oppgaver har en fylkeskommune i dag?

Fylkeskommunen tar seg av oppgaver som er for store til at hver kommune i et fylke kan klare dem alene, eller saker som går på tvers av kommunene. Oppgavene er for eksempel videregående skoler, regional utvikling og planlegging, kultur, samferdsel, folkehelsearbeid og tannhelsetjeneste. Hva skal de nye fylkeskommunene gjøre?

I den nye fylkesstrukturen skal fylkeskommunene skal få flere oppgaver, i tillegg til de fylkeskommunene har i dag.  

Regjeringen har bedt et ekspertutvalg – medlemmer med kjennskap, kunnskap om, og erfaring fra, offentlig forvaltning – om å foreslå nye oppgaver for fylkeskommunene.  Utvalget har blant annet foreslått at fylkeskommunene bør få flere oppgaver innen næringsutvikling, integrering, forskning, samferdsel, klima og miljø, kultur og utdanning, samt få flere virkemidler til regional samfunnsplanlegging. 

Rapporten med forslagene ble lagt fram 1. februar 2018, og sendt ut på høring. Høringsfristen gikk ut 9. mai. 

I løpet av 2018 skal regjeringen, blant annet basert på ekspertutvalgets rapport, legge fram en stortingsmelding med forslag til nye oppgaver.  

Hvordan bygges Viken fylkeskommune? 

Det er valgt en fellesnemnd bestående av 34 fylkespolitikere, hvorav 9 medlemmer fra Buskerud, 9 medlemmer fra Østfold og 16 medlemmer fra Akershus, leder prosessen med å bygge den nye fylkeskommunen.  

Fellesnemnda møtes omtrent gang i måneden fram til 1. januar 2020. 

Hva skal fellesnemnda bestemme? 

Kort sagt skal fellesnemnda bestemme alt som har å gjøre med innhold, organisering og økonomi av den nye fylkeskommunen. Det handler blant annet om fra hvordan tjenestetilbud skal organiseres, hvilke logoer som skal benyttes, til hvilke lokaler de ansatte skal jobbe i.  

Det er blant annet allerede vedtatt at hovedadministrasjonen skal ligge i Akershus, vest for Oslo. 

Hvor skal Viken ha sitt hovedkontor?

Fellesnemnda har bestemt at Vikens hovedkontor skal ligge “ved togstasjon i Akershus vest, nærmest mulig Oslo”. I tillegg skal Viken ha kontor i Nedre Glomma i umiddelbar nærhet til togstasjon, med om lag en fjerdedel av arbeidsplassene knyttet til sentraladministrative funksjoner. Det legges til grunn at også kontoret i Nedre Glomma skal ha viktige og likeverdige kompetansearbeidsplasser med gode karrieremuligheter, blant annet med oppgaver innenfor videregående opplæring og regional utvikling.

Det skal legges til rette for fleksible løsninger, som bidrar til at Viken fylkeskommune kan rekruttere bredt, sørge for, og sikre best mulig kompetanse på alle nivåer og alle fagområder i organisasjonen. Viken skal være en spennende arbeidsgiver som tilbyr sine ansatte gode karrieremuligheter og varierte oppgaver, og som oppleves interessant for arbeidstakere i hele regionen.

Fellesnemnda understreker at eventuelt nye administrasjonsbygg bør være plasseffektive, tilgjengelig, miljøvennlige og nøkterne

Viken – en grønnere fylkeskommune

Viken skal være en foregangsfylkeskommune når det gjelder å bruke FNs bærekraftmål som verktøy i samfunnsutviklingen

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det er tiltak for å skape noen felles utviklingsmål for alle lokalsamfunn i alle land.