Fellesdokumenter - Prosjekt Viken fylkeskommune

Ny nettside

Vi har ny nettside:
www.viken.no


Denne siden blir ikke oppdatert.

Fellesdokumenter

Viktige fellesdokumenter for Viken fylkeskommune. 

Styringsdokument

Styringsdokumentet for prosjekt Viken 2020 (PDF, 2 MB) skal reflektere de mål, strategier og planer som hovedprosjektet jobber etter for å ha en styringsdyktig fylkeskommune på plass 1. januar 2020. Dokumentet ble vedtatt 4.9.2018.

Vedlegg til styringsdokument

Omstillingsdokument

Målet med omstillingsdokumentet (PDF, 247 kB)er å bidra til en ryddig og forutsigbar omstilling for alle ansatte i Akershus, Buskerud og Østfold når nye Viken fylkeskommune nå skal bygges.

Omstillingsdokumentet fastsetter prinsipper frem mot etablering av Viken for:

  • Informasjon
  • Medbestemmelse og medinnflytelse
  • Arbeidsmiljøtiltak – verne- og miljøarbeid
  • Organisasjonskultur
  • Håndtering av ledige stillinger
  • Kompetanse
  • Virksomhetsoverdragelse/ bemanningsplan
  • Overtallighet

Kommunikasjonsstrategi

En aktiv og åpen kommunikasjon skal bidra til en god prosess der ansatte får nok og riktig informasjon – og at det er tilrettelagt for dialog og medvirkning. Den skal også være med på å bygge opp en ny kultur og identitet i den nye fylkeskommunen Viken.

Arkitekturprinsipper

Viken fylkeskommune har som langsiktig mål å ha helhetlige digitale løsninger understøttet av en felles arkitektur. Les mer om våre arkitekturprinsipper. 

Reglement

Hva har Stortinget bestemt?

Stortinget vedtok 8. juni 2017 å slå mange av Norges fylker sammen til større enheter. Dette blir kalt regionreformen. Stortinget ønsker at de 11 nye fylkene skal bli sterkere og viktigere i arbeidet med å utvikle samfunnet, at de skal bli mer effektive og at de skal bli en mer likeverdig partner til staten. At beslutningene skal tas nærmere innbyggerne, er å styrke demokratiet, fremhever Stortinget.

Ekspertutvalget om nye oppgaver til fylkeskommuner

1. februar 2018 la det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som skal finne nye oppgaver til fylkeskommunene fram sine anbefalinger. Utvalget har lagt den nye fylkesstrukturen – hvor landet deles inn i elleve fylkeskommuner fra 1. januar 2020 – til grunn.

Vil du vite mer om regionreformen? 

Gjeldende planer